velikost textu

Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu
Název v angličtině:
Map skills development in geography lessons
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kristýna Štolcová
Vedoucí:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Oubrechtová
Id práce:
144220
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zeměpis, mapové dovednosti, rozvoj, video studie, vyučovací metody, formy výuky
Klíčová slova v angličtině:
Geography, map skills, development, video studies, teaching methods, teaching forms
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá rozvojem mapových dovedností v edukační realitě. Jedinečnost této práce spočívá ve zkoumání reality vyučovacího procesu, která zatím ve vztahu k mapovým dovednostem zkoumána nebyla. Díky zkoumání reality můžeme dokumentovat současnou situaci v rozvoji mapových dovedností a lépe zavádět případně změny tohoto procesu. Hlavním cílem práce je na základě videozáznamů popsat různém přístupy učitelů k rozvoji mapových dovedností v praxi. Hlavní metodou této práce je videostudie. Pro dosažení tohoto cíle se práce v teoretické části zaměřila na vymezení pojmu mapové dovednosti a podrobný popis jednotlivých typů mapových dovedností. Dále se zabývá osobním pojetím výuky a jeho vlivem na edukační proces. Osobní pojetí výuky se v praxi projevuje výběrem výukových metod a forem, které jsou také diskutovány. V praktické části je pomocí metody videostudie, která umožňuje zachytit vzdělávací realitu s minimálním zkreslením, zkoumána kognitivní náročnost učitelem zadávaných úkolů na práci s mapou. Zadané úkoly jsou zařazeny do typů mapových dovedností a na základě získaných dat byly stanoveny 3 typy učitelů podle rozvoje mapových dovedností. Součástí práce je porovnání kognitivní náročnosti zadávaných úkolů mezi základní školou a odpovídajícími ročníky gymnázií. Práce se dále zaměřuje na bližší charakteristiku vybraných kognitivně nejnáročnějších hodin některých učitelů, jakožto příklad dobré praxe. Klíčová slova Videostudie, mapové dovednosti, učitel, osobní pojetí výuky, geografické vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract Presented diploma thesis describes the process of map skills development in educational reality. The key element of the thesis composes of teaching reality examination, which has not been explored in connection to map skills before. The reality examination allows us to document current situation in map skills development and to implement possible changes into the process. The main aim of this thesis is to describe various teaching approaches to map skill development in practical use, all documented by video recording which is the main method used for this thesis. Theoretical part defines the term of map skills and their descriptions as well as the personal approach to teaching and its impact on the educational process. The personal approach to teaching is in practice performed by the selection of teaching method and forms which are also discused in this thesis. The practical section of the thesis is dedicated to examination of the cognitive difficultness of tasks assigned by teacher, using the video as a method of the research which eliminates possible misinterpretation. Assigned tasks are classified to several map skill types and based on the data colection further classification of 3 main teacher types is performed. Part of the thesis is also dedicated to comparison of cognitive difficultness of assigned tasks between primary school and grammar school. This thesis also characterizes selected lectures which were performed as the most cognitively difficult to represent the example of good practice. Key words Video study, map skills, teacher, personal approach to teaching, geografical education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Štolcová 4.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Štolcová 2.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Štolcová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Štolcová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 636 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Oubrechtová 338 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 152 kB