velikost textu

Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě
Název v angličtině:
Theresian Institute of Noblewomen at Prague Castle
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Žáková
Školitel:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Id práce:
144218
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tereziánský ústav šlechtičen|nadace|aristokracie|šlechtičny|filantropie|arcivévodkyně
Klíčová slova v angličtině:
Theresian institute of noblewomen|foundation|aristocracy|noblewomen|philanthrophy|archduchess
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem disertační práce je Tereziánský ústav šlechtičen na Pražském hradě, který sloužil od svého založení císařovnou Marií Terezií roku 1755 jako zaopatřovací institut pro neprovdané ženy ze starobylých šlechtických rodin. Práce mapuje vývoj instituce od jejího vzniku až do úplného zrušení na počátku 50. let 20. století, a to v širších historických souvislostech a v komparaci s jinými dámskými zaopatřovacími instituty, zejména v Brně, Innsbrucku, Štýrském Hradci a Vídni. Analyzuje charakter nadace, její vnitřní strukturu a podobu ekonomického zajištění, pozornost věnuje také praktickému chodu ústavu, jeho společenskému významu i každodennímu životu jeho členek. Práce představuje příspěvek k bližšímu poznání sociální role neprovdaných urozených dam ve společnosti habsburské monarchie, v širším kontextu ilustruje proměnu samotné šlechtické společnosti ve druhé polovině 18. a v „dlouhém 19. století“, stejně jako její osudy v konfrontaci se změněnými poměry první republiky a posléze totalitními režimy první poloviny 20. století.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the dissertation is the Theresian Institute for Noblewomen at Prague Castle, which from its founding by Maria Theresa in 1755 served as an institute for unmarried women of the old noble families. The dissertation maps out the development of the institution from its founding until its complete dissolution at the beginning of the 1950s, both within the broader historical context as well as in comparison with other such institutes for the care of ladies, particularly in Brno, Innsbruck, Graz and Vienna. It analyses the character of the foundation, its internal structure and the form of its economic provision while also focusing on the practical functioning of the institute, its significance in society and the everyday lives of its members. The dissertation represents a contribution to better understanding the social role of unmarried noblewomen in Habsburg society. In a broader context it illustrates the transformation of noble society in the second half of the 18th century and in the "long 19th century" as well as its fate in the confrontation with the changing relations in Czechoslovakia's first republic and finally with the totalitarian regimes in the first half of the 20th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Žáková 3.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Žáková 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Žáková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Žáková 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Žáková 288 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 557 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 1.3 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 988 kB