velikost textu

Development and applications of ambient mass spectrometry techniques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Development and applications of ambient mass spectrometry techniques
Název v češtině:
Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Rejšek
Školitel:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Id práce:
144200
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Analytická chemie (P1403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
desorpční elektrosprej, desorpční fotoionizace, hmotnostně-spektrometrické zobrazování
Klíčová slova v angličtině:
desorption electrospray, desorption photoionization, mass spectrometry imaging
Abstrakt:
ABSTRAKT (CZ) Ambientní hmotnostní spektrometrie zahrnuje širokou skupinu metod umožňujících analýzu povrchu tuhých látek a kapalin v otevřeném prostoru vně hmotnostního spektrometru, kdy je vzorek přístupný k vnějšímu zásahu i během analýzy. Ambientní hmotnostní spektrometrie je dynamicky se rozvíjející oblastí analytické chemie. Umožňuje rychlou přímou analýzu objektů vně přístroje bez předchozí úpravy vzorku. V této práci byla studována desorpční ionizace elektrosprejem (DESI) a desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku (DAPPI) se softwarově ovládanou polohou držáku vzorku. Tyto metody využívají sprejování rozpouštědel k desorpci a ionizaci analytu z pevného substrátu a jsou vhodné pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii nízkomolekulárních organických sloučenin, kde je chemická identita molekul na povrchu analyzovaného objektu zkoumána jako funkce prostorové distribuce. Tento projekt se zabývá aplikacemi a instrumentálním vývojem. Pokud jde o aplikace, byla studována poloha hmyzích obranných žláz, separace lipidů v reálných vzorcích pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC), nebo metabolity steroidů v ženské moči v průběhu těhotenství. Ohledně instrumentálního vývoje, nejdůležitějším bodem byla konstrukce nového iontového zdroje pro ambientní zobrazovací hmotnostní spektrometrii neplanárních objektů. Zřetelný trend spjatý s celým projektem je postup od analýzy planárních povrchů k neplanárním. KLÍČOVÁ SLOVA (CZ) techniky ambientní hmotnostní spektrometrie; desorpční fotoionizace za atmosférického tlaku; desorpční ionizace elektrosprejem; zobrazovací hmotnostní spektrometrie; chemická obrana hmyzu; exokrinní žlázy; termit; ploštice; tenkovrstvá chromatografie; lipidy; vernix caseosa; těhotenství; laserová triangulace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (EN) Ambient mass spectrometry defines the versatile group of methods providing analysis of solid sample surfaces and liquids in an open atmospheric pressure environment, where the sample is simultaneously accessible to another treatment. Ambient mass spectrometry is a sharply developing research area in the analytical chemistry. It provides fast, direct analysis of objects without any sample pretreatment with the use of the mass spectrometer. Desorption electrospray ionization (DESI) and desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) equipped with software control of the sample holder were investigated in this doctoral thesis. These methods use a spray of solvents for desorption and ionization molecules from solid substrate and they are suitable tools for mass spectrometry imaging (MSI) of low molecular organic compounds, where the chemical identity of molecules present on a surface is examined as a function of spatial distribution. This project deals with applications and instrumental development. As for the applications, the position of the defense glands on insect bodies, separation of the lipids in complex mixtures on thin-layer chromatography (TLC) plates, or steroid metabolites in woman urine during pregnancy were thus investigated. As for the instrumental development, the most important point is the construction of a new ion source for ambient mass spectrometry imaging of nonplanar samples. A visible trend interwoven with the project is a progress from the planar to the nonplanar sample analysis. KEYWORDS (EN) ambient mass spectrometry techniques; desorption atmospheric pressure photoionization; desorption electrospray ionization; mass spectrometry imaging; insect chemical defense; exocrine glands; termite; stink bug; thin-layer chromatography; lipids; vernix caseosa; pregnancy; laser triangulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Rejšek 3.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Rejšek 6.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Rejšek 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Rejšek 186 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Rejšek 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.05 MB