text size

Lipidomic analysis of vernix caseosa

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Lipidomic analysis of vernix caseosa
Title (in czech):
Lipidomická analýza novorozeneckého mázku
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Eva Háková
Supervisor:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Opponents:
Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
Consultant:
doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Thesis Id:
144199
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Analytical Chemistry (P1403)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
08/09/2017
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
lipidy, hmotnostní spektrometrie, kůže
Keywords:
lipids, mass spectrometry, skin
Abstract (in czech):
Abstrakt Metody analytické chemie jsou v lipidomice široce používané, a to zejména chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií či nukleární magnetická rezonance. Díky těmto technikám je možné identifikovat i lipidy vyskytující se v matrici ve velice malém množství. Tato práce shrnuje využití moderních analytických metod a instrumentace při zjišťování identity a charakterizace lipidů obsažených v novorozeneckém mázku. Ukazuje také, jakým dílem jsem v průběhu studia přispěla k rozpoznání struktury a charakterizaci neznámých lipidových tříd a k detailnějšímu popisu již těch identifikovaných v novorozeneckém mázku. Nedílnou součástí mé práce byla aplikace metody umožňující lokalizaci dvojných vazeb vyvinutou naší laboratoří u triacylglycerolů a 1,2-diesterů diolů novorozeneckého mázku. Tato analytická metoda je založena na tvorbě acetonitrilového aduktu v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru s chemickou ionizací za atmosférického tlaku. Složitost třídy triacylglycerolů neumožnila kompletní charakterizaci dvojných vazeb. Fragmentace však ukázala přítomnost dvojných vazeb až do polohy n-12, ale byly rovněž identifikovány malé píky naznačující dvojné vazby ve vzdálených pozicích od koncových řetězců. Spolupracovala jsem také na charakterizaci větvení řetězců a polohy dvojných vazeb mastných kyselin triacylglycerolů. Analýzy ukázaly větvení v iso-, anteiso- i jiných pozicích a dvojných vazeb i v neobvyklých pozicích. Při spolupráci na charakterizaci 1,2-diesterů diolů jsme lokalizovali dvojné vazby zejména v polohách n-7, n-9 a n-5. Součástí této práce byla hydrolýza celého lipidomu novorozeneckého mázku a analýza methylesterů mastných kyselin. Výsledky ukázaly 167 především nasycených mastných kyselin obsahujících na svém řetězci ve velké míře větvení. Tyto výsledky byly součástí studie, která byla zaměřená na rozdílnost lipidového složení u 20 novorozenců v závislosti na jejich pohlaví. 1-O-acylceramidy jsou lipidovou podtřídou, kterou jsem nově identifikovala a charakterizovala ve zkoumané matrici. Výsledky ukázaly více než 2000 molekulových druhů s především nasycenými řetězci mastných kyselin. Další nově charakterizovanou lipidovou třídou, kterou jsme v naší laboratoři identifikovali, byly cholesterylestery ω-(O- acyl) hydroxykyselin. Výsledky mé práce potvrzují komplexnost lipidové složky novorozeneckého mázku a přispívají k pochopení významu tohoto unikátního biofilmu.
Abstract:
Abstract Methods of analytical chemistry are widely used in lipidomics. Separation techniques coupled to mass spectrometry or nuclear magnetic resonance are used very often. They make it possible to identify lipids present in the matrix in very small quantities. This work summarizes the application of modern analytical methods and instrumentation for identifying and characterizing lipids in vernix caseosa. It is shown how I contributed during the Ph.D. studies to the elucidation of the structure and characterization of unknown lipid classes followed by more detailed description of those lipid classes already identified in vernix caseosa. An integral part of my work was the application of the method enabling the localization of double bonds developed by our laboratory in triacylglycerols and 1,2-diol diesters in vernix caseosa. This analytical method is based on the formation of an acetonitrile adduct in an ionization source of a mass spectrometer enabling atmospheric pressure ionization. The complexity of the triacylglycerol class did not allow a complete characterization of the double bonds. However, the fragmentation mostly showed that double bonds up to n-12 position are present, but small peaks in some spectra also indicated double bonds at more distant positions from the chain termini. I have also collaborated on the characterization of chain branching and the position of double bonds of triacylglycerols. The analyzes showed branching in iso-, anteiso- and other positions and double bonds even in unusual positions. In collaboration on the characterization of 1,2-diol diesters, we were able to localize the double bonds in the n-7, n-9 and n-5 positions. Another part of this work was the hydrolysis of whole vernix lipidome and analysis of methyl esters of fatty acids. The results showed 167 mostly saturated molecular species containing a large number of branching sites in their chains. These results were part of a study focused on the difference in lipid composition in the cohort of 20 newborn subjects. 1-O-acylceramides are a new lipid subclass that I identified and characterized in the investigated matrix. The results showed more than 2,000 molecular species with mainly saturated fatty acid chains. Another newly characterized lipid class that we identified was cholesterol esters of ω- (-(O-acyl)-hydroxy fatty acids. The results of my work confirm the complexity of the lipid composition of vernix caseosa and contribute to understanding the importance of this unique biofilm.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eva Háková 6.42 MB
Download Abstract in czech Mgr. Eva Háková 255 kB
Download Abstract in english Mgr. Eva Háková 251 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Eva Háková 1.33 MB
Download Opponent's review Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. 54 kB
Download Opponent's review RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. 250 kB
Download Defence's report 1.05 MB