velikost textu

Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí
Název v angličtině:
Migration, foreigners and the city: socio-spatial differentiation and local social environment
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Přidalová
Školitel:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Id práce:
144120
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní migrace, cizinci, město, sociálně-prostorová diferenciace, sociální prostředí, Česko, Praha
Klíčová slova v angličtině:
international migration, foreigners, city, socio-spatial differentiation, social environment, Czechia, Prague
Abstrakt:
Abstrakt Stěhování obyvatelstva bylo a je neodmyslitelnou součástí vývoje společnosti, a díky svému podílu na utváření sídelních systémů a společenských změnách i jedním z klíčových předmětů zájmu sociálně-geografického výzkumu. V Česku byla vzhledem k politickému režimu a omezenému pohybu přes státní hranice v druhé polovině 20. století věnována pozornost především vnitřnímu stěhování, naopak mezinárodní migrace se dostává do popředí pozornosti akademické veřejnosti až od 90. let. I přes značnou šíři zkoumaných aspektů mezinárodní migrace v Česku stálo dosud stranou zájmu hlubší poznání vztahu mezi mezinárodní migrací, přítomností cizinců a městským prostředím, zejména jejich vlivem na sociálně-prostorovou diferenciaci a na sociální prostředí konkrétních městských lokalit. Město je přitom tradičně prostředím, na něž je vázána většina populace migrantů. Česko představuje specifický případ země, jež byla po čtyři desítky let uzavřena vůči mezinárodní migraci, a která se po roce 1989 stala jednou z hlavních imigračních zemí v postsocialistickém prostoru střední Evropy. Nabízí tak výjimečnou příležitost poznat souvislosti mezinárodní migrace a města v dosud neprobádaném prostředí odlišném od známých případů imigračních zemí. Hlavním rozdílem oproti nim jsou relativně malá intenzita migrace a nižší podíl cizinců na populaci stejně jako absence významnější předchozí zkušeností současné české společnosti s etnickou diverzitou. K výraznější migraci do Česka zároveň dochází v období, které je celosvětově typické globalizací a propojováním míst, v zemích bývalého východního bloku jsou však stále patrné dopady socialismu a následné transformace společnosti. Rozšíření problematiky dlouhodobě akcentované v imigračních zemích o prostředí, kde se imigrace teprve etabluje, tak umožňuje rozšířit poznání urbánních studií, která dosud byla do značné míry informována poznatky z globálního severu, resp. západu, a opomíjela ostatní části světa včetně postsocialistických měst. Disertační práce se skládá ze dvou částí. První zasazuje výzkum mezinárodní migrace, cizinců a města do širšího teoretického rámce a diskutuje roli cizinců na různých měřítkových úrovních a v různých geografických kontextech. Následně se zabývá metodickými výzvami vyplývajícími z měnící se společnosti a hledá jejich řešení směřující ke vhodnému uchopení studia vztahu mezinárodní migrace a města. Druhá část disertační práce je tvořena souborem pěti publikací, na jejichž vniku se autorka předkládané práce podílela, a které se věnují různým aspektům zkoumané problematiky. Po stručném představení článků, zejména použitých metod a hlavních empirických zjištění relevantních tématu předkládané práce, jsou publikace předloženy v plném znění. Jejich pořadí přitom postupuje od širšího rámce prostorové mobility obyvatelstva ke konkrétnější roli migrace cizinců ve městě. Reflektuje rovněž časové hledisko a nejprve přináší retrospektivní pohled na metodiku zjišťování prostorové mobility obyvatelstva, kterou následně kartograficky prezentuje. Zároveň je uplatněno i hledisko geografické, když je postupováno od článků věnujících se úrovni metropolitních areálů přes hlavní destinaci cizinecké populace v Česku – hlavní město Prahu – až po mikroúroveň vybrané městské lokality s výrazným podílem cizinců na obyvatelstvu. mezinárodní migrace – cizinci – město – sociálně-prostorová diferenciace – sociální prostředí – Česko – Praha Klíčová slova:
Abstract v angličtině:
Abstract Migration has been an inherent part of population development, and due to its role in shaping settlement system and societal changes also one of the key research interests of social geography. Due to the political regime and the limited movement across state borders, attention was predominantly given to internal migration in Czechia in the second half of the 20th century. Conversely, international migration has only been coming to the fore of academic debate since the 1990s. Despite the broad diversity of aspects of international migration in Czechia and the fact that the city has traditionally been the environment associated with the majority of immigrant population, little consideration has been given to the deeper understanding of the relationship between international migration, the presence of foreign citizens and the urban environment, especially foreigners’ influence on socio-spatial differentiation and on social environment of particular urban locales. Czechia is a specific case: a country which was isolated from international migration for four decades became one of the main immigration countries in the post-socialist Central Europe after 1989. It represents a unique occasion to investigate the connection between international migration and the city in a previously unexplored environment different from the well-known cases of traditional immigration countries. The main difference is the relatively low intensity of migration, lower share of foreigners on population and the absence of previous experience of the Czech society with ethnic diversity. More pronounced immigration to Czechia occurs in time of globalization and interconnectedness between places; at the same time, the impacts of socialism and the subsequent societal transformation are still visible in countries of the former Eastern bloc. Extending the research of migration and the city, which has been paid attention to since long in immigration countries, to the environment where immigration is a new phenomenon, allows to enrich urban studies which have predominantly been informed by evidence from the global North and West, and were leaving aside other parts of the world such as the post-socialist cities. The thesis consists of two parts. The first puts the research of international migration and the city to the wider theoretical framework and discusses the role of foreigners on various hierarchical levels and in various geographical contexts. It then deals with the methodological challenges arising from the changing society and seeks for their solutions which would provide an appropriate approach to the study of the topic today. The second part consists of five publications which discuss different aspects of migration and the city. After a brief introduction of the papers, mainly their methodology and the key empirical findings, they are presented in full. Their order follows from the wider framework of population spatial mobility to the particular role of foreigners’ migration in the city. It also reflects the time position, bringing first to the fore a retrospective view on population spatial mobility and moving on to the present day. It also applies a geographical point of view, commencing by articles dealing with metropolitan areas and the main foreigners’ migration destination in Czechia – the capital city of Prague – to the micro level of a selected urban locale with significant share of immigrants on population. international migration – foreigners – city – socio-spatial differentiation – social environment – Czechia – Prague Key words: 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Přidalová 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ivana Přidalová 38.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Přidalová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Přidalová 87 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ivana Přidalová 510 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 338 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 913 kB