velikost textu

Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české liturgické literatuře (1752) 1780-1962 a (1616) 1841-1962

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české liturgické literatuře (1752) 1780-1962 a (1616) 1841-1962
Název v angličtině:
The development and changes of the Czech catholic liturgics in the Czech catholic literature between (1752) 1780-1962 and (1616) 1841-1962
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Sklenář
Školitel:
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Oponenti:
prof. František Kunetka, Th.D.
ThLic. Ing. Pavel Kopeček
Konzultant:
ThLic. Mgr. Jan Kotas
Id práce:
143994
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dějiny teologie, Česká katolická teologie, Liturgika, Dějiny české katolické liturgiky
Klíčová slova v angličtině:
History of Theology, Czech Catholic Theology, Liturgics, History of Czech Catholic Liturgics
Abstrakt:
Anotace Práce má za cíl předložit obraz utváření, vývoje a podob české katolické liturgiky prizmatem původních, česky psaných prací českých autorů, vzniklých na území českých zemí před II. vatikánským koncilem. Na základě sestavené bibliografie české liturgiky (licenciátní práce) představí projekt vývojové tendence této teologické disciplíny, a to ve dvou samostatných liniích, liturgice klerické a liturgice laické. Dále je pozornost věnována vzdělávacím institucím a pozici liturgiky v rámci studijního kurikula. Dějiny české katolické liturgiky disertační práce předkládá jakožto součást dějin české katolické teologie a v kontextu obecných i českých církevních dějin. Klíčová slova Dějiny teologie, Česká katolická teologie, Liturgika, Dějiny české katolické liturgiky
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to present the portait of forming, development and forms of the Czech catholic liturgics from the standpoint of original works written in the Czech language by Czech authors in the territory of the Czech lands prior to the Second Vatican Council. On the basis of the bibliography of Czech liturgics (licentiate thesis), the project of the developmental tendency of this theological discipline is demonstrated, specifically in two independent courses – clerical liturgics and lay liturgics. The thesis further focuses on educational institutions and the position of liturgics within the study curriculum. It presents the history of the Czech catholic liturgics as a component of the history of the Czech catholic theology and in the context of general and Czech ecclesiastical history. Key words History of Theology, Czech Catholic Theology, Liturgics, History of Czech Catholic Liturgics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Sklenář 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Sklenář 5.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Sklenář 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Sklenář 4 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Sklenář 155 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 948 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. František Kunetka, Th.D. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Ing. Pavel Kopeček 376 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 340 kB