velikost textu

Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673-1783).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673-1783).
Název v angličtině:
Capuchin Order and its activities in Bohemia and Moravia between 1673-1783.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marek Brčák
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Id práce:
143890
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kapucíni|monasteriologie|řeholní řády|Čechy a Morava|česko-moravská kapucínská provincie|1673-1783|řeholní historiografie|kolektivní paměť|konvent a šlechta|konvent a městská společnost|vztah kapucínů s církevními institucemi|členové řádu|terciáři
Klíčová slova v angličtině:
Capuchins|history of monasticism|religious orders|Bohemia and Moravia|Czech-Moravian Capuchin province|1673-1783|historiography of the Order|Collective memory|Convent and nobility|Convent and urban society|the relationship of the Capuchins and church institution|members of the Order|third Order
Abstrakt:
Jméno a příjmení: Marek Brčák Název disertace: Kapucínský řád a společnost v Čechách a na Moravě 1673–1783 Abstrakt Disertační práce se zabývá historií kapucínského řádu v Čechách a na Moravě v letech 1673–1783. Rok 1673 je datem vzniku česko-moravské kapucínské provincie. Horní mezník tvoří rok 1783, kdy se tento správní celek rozděluje na českou a moravskou část, čímž jsou ustanoveny dvě nové samostatné provincie tohoto řádu. Zároveň se horní časová hranice kryje s náboženskými reformami Josefa II., které měly zásadní vliv na činnost kapucínského řádu. První kapitola disertační práce se věnuje zhodnocení dosavadní odborné literatury vztahující se k našemu tématu a rozboru metodologických přístupů v ní použitých. Druhá kapitola se zaměřuje na historiografickou a archivní praxi pěstovanou v česko-moravské kapucínské provincii, skrze niž lze sledovat formování její kolektivní paměti. V rámci této kapitoly jsou mj. též představeny jednotlivé instituce, které ve svých fondech uchovávají prameny k dějinám kapucínského řádu. V třetí kapitole jsou vylíčeny samotné dějiny česko-moravské kapucínské provincie, které jsou v této době ve znamení velkého rozvoje, a to z pohledu nárůstu počtu členů a konventů v provincii. Dále je zde popsán vývoj složení osazenstva zdejší provincie z hlediska geografického původu a sociální stratifikace. V neposlední řadě je zde pojednáno o bezprostředních důvodech, které vedly ke vzniku nového kapucínského řeholního domu. Poslední čtvrtá kapitola disertační práce se zabývá úspěšnou interakci kapucínů s jednotlivými složkami společnosti (panovníkem, šlechtou, městy atd.), díky které se mohl řád tak zdařile etablovat a působit v Čechách a na Moravě. V této části práce jsou ukázány i mechanismy, které kapucíni používali při navazování a prohlubovaní sociálních kontaktů. Dále je zde rekonstruována síť kapucínských podporovatelů, ale rovněž jsou zde přiblíženy i konflikty soužití kapucínů s některými složkami společnosti (především řeholními řády a diecézním klérem), které tento řád vnímaly jako konkurenci. Disertační práce je doplněna o celou řadu příloh, z nichž největší podíl tvoří biografické medailonky řeholníků, kteří v ní byli zmíněni.
Abstract v angličtině:
Full Name: Marek Brčák Thesis title: Capuchin Order and its activities in Bohemia and Moravia between 1673–1783 Abstract This dissertation deals with the history of the Capuchin order in Czech-Moravian territory during 1673–1783. The year of the establishment of the Czech-Moravian Capuchin province is 1673. In 1783, this province was divided into a Czech and a Moravian province; this led to the establishment of two new independent provinces of the Capuchin order. At the same time the upper time limit coincided with the religious reforms of Joseph II., which had essential influence on activities of the Capuchin order. The first chapter introduces a review of the existing secondary literature that deals with this theme, analysing and explaining the methodology used in the thesis. The second chapter describes historiography and archival databases that existed in the Czech-Moravian Capuchin province, which contributed to the formation of collective memory. This chapter also portrays concrete institutions which keep records in their archives on the history of the Capuchin order. The history of the Czech–Austrian Capuchin province is covered in the third chapter. This period witnessed significant progress in admission of new members to the Capuchin order; therefore the thesis examines the national origin of the members and their social stratification. In this chapter, the thesis also analyses concrete and imminent reasons for founding a new Capuchin convent. The last fourth part of this thesis focuses on the successful activities of the Capuchin order among various parts of the society (the monarch, the nobility, towns etc.). Thanks to this interaction, the order could settle down in the area and develop its activities across Bohemia and Moravia. The means used to create and deepen social contacts are presented. The thesis describes network of the benefactors of the Capuchin order, but also some conflicts with several groups in the society, mainly with other religious orders and diocesan priests who considered the Capuchin order to be their rivals. A number of attachments is appended to the thesis, of which the largest amount consists of biographies of friars mentioned in the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Brčák 28.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Brčák 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Brčák 91 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marek Brčák 1.7 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 593 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.41 MB