velikost textu

Slovní zásoba u dětí mladšího školního věku se specificky narušeným vývojem řeči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovní zásoba u dětí mladšího školního věku se specificky narušeným vývojem řeči
Název v angličtině:
Vocabulary of early primary school age children with specific language impairment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Helena Pilská
Oponenti:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
143804
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladší školní věk, specificky narušený vývoj řeči, aktivní slovní zásoba, pasivní slovní zásoba
Klíčová slova v angličtině:
early primary school age, specific language impairment, expressive vocabulary, receptive vocabulary
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá slovní zásobou, tedy lexikálně – sémantickou jazykovou rovinou, a to u dětí mladšího školního věku se specificky narušeným vývojem řeči. Zaměřuje se na aktivní i pasivní slovní zásobu. V první části rigorózní práce je nastíněn teoretický základ. Kapitoly zaměřující se na samotné šetření popisují testování pomocí výkonového nestandardizovaného testu inspirovaného diagnostickým testem The Comprehensive Receptive and Expressive Vocabulary Test – Second Edition (CREVT - 2). Tento test určený k hodnocení slovní zásoby je standardizovaný pro populaci Spojených států amerických. Testování bylo prováděno u respondentů se specificky narušeným vývojem řeči a pro porovnání u stejně velké kontrolní skupiny dětí stejného věku bez diagnostikovaného vývojového opoždění řeči. Klíčová slova: mladší školní věk, specificky narušený vývoj řeči, aktivní slovní zásoba, pasivní slovní zásoba
Abstract v angličtině:
Abstract This Thesis deals with the vocabulary i.e. lexical – semantic levels of language of the young school age children with the specific language impairment. It focuses both on the receptive and expressive vocabulary. The first part of the Thesis outlines the theoretical basis. The chapters focused on the research itself describe the testing with the help of the performance nonstandardised test inspired by the diagnostic test The Comprehensive Receptive and Expressive Vocabulary Test – Second Edition (CREVT - 2) designed for the vocabulary evaluation, standardised for the population of the United States of America. The testing was conducted among the respondents with the specific language impairment and in order to compare with the same size control group of children of the same age without a diagnosed language impairment. Key words: early primary school age, specific language impairment, expressive vocabulary, receptive vocabulary
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Pilská 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Pilská 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Pilská 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 107 kB