velikost textu

Dědění ze závěti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědění ze závěti
Název v angličtině:
Testamentary succession
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Muzikář
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
143784
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, závěť
Klíčová slova v angličtině:
inheritance, inheritance proceeding, notarial registration, public record, succession, testament
Abstrakt:
Dědění ze závěti Klíčová slova: dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, zá- věť. Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě- dického práva, která je v souvislosti s přijetím nové právní úpravy respektující autonomii vůle zůstavitele velmi aktuální. Práce má za cíl poskytnout čtenáři ucelený a praktický pohled na problematiku dědění ze zá- věti a analyzovat především sporné otázky, které činí v praxi problémy. Práce vychází nejen ze studia současné literatury a judikatury, ale podrobně se zabývá též právní úpravou předchozí, především tou, která je obsažena v obecném zákoníku občanském. S tím je spojena analýza nejen historické literatury, ale i judikatury c. k. Nejvyššího soudu z let 1859−1915 a Nejvyššího soudu Československé republiky z let 1919−1948. V neposlední řadě čerpá práce z velkého množství zahraničních zdrojů a nabízí komparaci s příbuznými právními řády, jako jsou např. právní řád rakouský, německý nebo švýcarský. Na podkladě těchto poznatků řeší předestřené otázky pohledem praxe, tedy tak, aby výsledné závěry představovaly nejen logický výklad práva, ale především, aby byl sledován účel dané právní úpravy s ohledem na recipienty právních norem. Práce je z hlediska praktičnosti a názornosti doplněna o některé vybrané vzory, se kterými se při dědění ze závěti setkáme nejčastěji (holografní závěť, allografní závěť, závěť ve formě veřejné listiny, odvolání závěti, dovětek). Práce poskytuje srovnání různých právních názorů na danou problematiku a na základě vlast- ní analýzy nabízí podrobně odůvodněná řešení těchto problémů, včetně důležitých procesních souvislostí. Odpovídá na celou řadu praktických otázek a rozebírá mnoho praktických pro- blémů, se kterými se autor při sepisování závětí a v řízení o pozůstalosti denně potýká. Tyto závěry jsou využitelné nejen jako podklady a náměty pro další zkoumání této oblasti práva, ale svůj význam mají především pro praktikující právníky, kteří se při absenci aktuální judika- tury často nemají o co opřít.
Abstract v angličtině:
Testamentary succession Key-words: inheritance, inheritance proceeding, notarial registration, public record, successi- on, testament. Abstract This rigorous thesis deals with the questions of testamentary succession. These problems re- present main section of law of succession and they are also very actual in the context of a new legal form respecting freedom of the testator will. The thesis aims to provide reader compact and practical view on testamentary succession and analyze especially polemic questions, which are problematic in practice. The thesis issues not only from the study of contemporary literature and practise of the courts, but also closely explore historical legal forms, especially legal form included in General Civil Code. With this is connected analysis of authentic literature and practice of the courts (e. k. Supreme Court from 1859−1915 and Supreme Court of Czechoslovak republic from 1919− 1948). Last but not least the thesis gathers from the wide variety of foreign sources and offers comparison with the similar legal forms like Austrian, German and Swiss. On the strength of these informations it solves submitted problems from a practical point of view, so that resul- ting conclusions constitute not only logical interpretation of law, but especially follow the purpose of the legal form with regard to the recipients of a legal rules. The thesis is from practical and objective point of view completed by some common exam- ples (holographic testament, allographic testament, notarial will, revocation of the testament, codicil). The thesis provides comparison of the different legal opinions and, on the basis of own analy- sis, offers in detail reasoned solutions of these problems, including important link to the inhe- ritance proceeding. It solves many practical problems from the view of daily experienced wri- ter of testaments and conductor of inheritance proceedings. These conclusions are usable not only as a matter for next research of this part of law, but especially have importance for practising lawyers, which don’t have needed informations because of lack of actual practise of the courts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Muzikář 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Muzikář 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Muzikář 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB