velikost textu

Financování a kontrola veřejných zakázek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Financování a kontrola veřejných zakázek
Název v angličtině:
Public contract financing and supervising
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Slavomír Hrinko
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
143780
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zásady 3E, zadávaní veřejných zakázek, kontrola veřejných zakázek
Klíčová slova v angličtině:
3E principles, public contract awarding, public contract supervising
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce pojednává o financování a kontrole veřejných zakázek v České republice podle českého práva v souladu se směrnicemi Evropské unie. Cílem bylo analyzovat stávající právní úpravu veřejných zakázek na základě praktických zkušeností s nákupním procesem ve veřejném a také privátním sektoru a následně pak navrhnout taková zlepšení právní úp ravy, aby bylo dosaženo větších úspor ve veřejných zakázkách. V práci byly doporučené změny zejména v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) v těchto oblastec h: Důslednější uplatnění zásad 3E – Zadavatelé by měli postupovat v celém cyklu veřejných zakázek mnohem hospodárněji, efektivněji a účelněji. Povinnost zadavatele postupovat v souladu se zásadami 3E by měla být zakotve na přímo v zákoně o veřejnýc h zakázkác h. Zvýšení úrovně volné a rovné soutěže dodavatelů – tři hlavní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace by měly být uplatňovány v mnohem větším rozsahu. Pravidla zadávání veřejných zakázek by měla být zjednodušena. Administrativní překážky pro účast potenciálních dodavatelů by měly být odstraněny. Prostor pro možné potlačování volné a rovné soutěže dodavate lů by měl být výrazně omezen. Zefektivnění kontroly zadávání veřejných zakázek – zákonné překážky omezující dodavatele domoci se nápravy při poruše ní zákona o veřejných zakázkác h ze strany zadavate lů by měly být odstraně ny. Umožnění veřejné kontroly – každý krok zadavatele při zadávání veřejných zakázek by měl být bezprostředně poté zveřejněn na internetu pro možno u kontrolu ze strany veřejno s ti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with public contract financing and supervising in Czech Republic according to Czech national law with respect to European Union directives. The aim was to analyze existing law in area of public contract financing based on practical experiences with public as well as commercial procurement and propose improvements of law provisions, which can lower the cost of public contracts. Major and minor specific changes were recommended mainly for Act No. 137/2006 Coll., public procurement law (hereinafter referred to as the “public procurement law”) , as subseque ntly amended , in follo wing areas: Deeper applying of 3E principles - Public contract authority shall act much more economically, effectively and efficiently during whole public contract lifecycle from defining needs to fulfill public contracts. The public contract authority obligation to act according to 3E principles shall be directly inc lud ed into public procure me nt law. Increasing level of free and fair supplier competition - Three main principles of equity, non- discrimination and transparency shall be applied by public contracting authorities more extensively. The rules of public tendering process shall be simplified. Administration obstacles for supplier participation shall be removed. The space given by law to public contracting authorities to suppress free and fair supplier competition shall be radica lly reduced. Streamlining supervision review of contract awarding process - Legal barriers for suppliers to achieve remedy of public contract authority lawless behaviour shall be removed. Number of different steps, which supplier s have to pass to achie ve this remedy, shall be decrea sed. Enabling public control - Every step of public contract authority in whole awarding process shall be immediately visible for public supervis io n on Interne t. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Slavomír Hrinko 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Slavomír Hrinko 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Slavomír Hrinko 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB