velikost textu

Mariánská úcta v zrcadle olomoucké nástěnné malby pozdního středověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mariánská úcta v zrcadle olomoucké nástěnné malby pozdního středověku
Název v angličtině:
Devotion to the Blessed Virgin Mary in the mirror of the Late Gothic wall paitings in Olomouc
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladěna Haragová
Školitel:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Id práce:
143699
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozdní gotika, nástěnné malířství, Olomouc, růženec
Klíčová slova v angličtině:
Late gothic style, Wall paintings, Olomouc, Rosary
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se věnuje mariánské zbožnosti se zvláštním důrazem na růžencový kult. S ohledem na tuto skutečnost bylo pro studium vybráno město Olomouc, jež ani v době husitských bojů nezměnilo své katolický charakter. Výsledkem toho jsou ojedinělé památky, v tomto případě především nástěnné malby. Předkládaná práce se skládá z pěti částí, v nichž jsou zohledněny jak politické a sociální dějiny města, tak všeobecný vývoj mariánské zbožnosti a růžencového kultu v Evropě, až po jeho recepci v Olomouci, jež se projevila vznikem bratrstva či ikonograficky ojedinělých nástěnných výjevů. Hlavními cíli práce je zpřesnit informace o bratrstvech ve městě, jejich činnosti a provozu a v souvislosti s tím provést komplexní ikonografickou analýzu zkoumaných nástěnných maleb, vedoucí i k určení jejich objednavatelů. V neposlední řadě upozornit na nápisy na stěně v kapli sv. Jana Křtitele u kostela sv. Václava, které nebyly doposud reflektovány, přestože jejich výpovědní hodnota je významná.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on Marian devotion with great emphasis on Rosary. In regard on this matter papers presents Olomouc as an important catholic town of Central Europe. Result of this development are unique monuments, concretely rare mural paintings. Presented thesis includes five chapters that deals with political and social history of the town, just as global development of Marian devotion and Rosary in Europe, together with acceptance of these ideas and establishment of Rosary Confraternity in Olomouc. The most important aims of thesis are: to particularize knowledge of confraternities in town, of their activity and operations and to conduct a complex iconographic analyse of wall paintings with pinpoint of their donators. And last but not least to discuss the still unreflected inscriptions on the wall of the Chapel of St John the Baptist of St Wenceslas Cathedral in Olomouc.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladěna Haragová 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vladěna Haragová 11.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladěna Haragová 160 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladěna Haragová 98 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vladěna Haragová 732 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 252 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.08 MB