velikost textu

Svět asymetrické odpovědnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svět asymetrické odpovědnosti
Název v angličtině:
World of asymmetrical responsibility
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Kukla
Školitel:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Id práce:
143636
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Asymetrie, etika, intuice, odpovědnost, střed, světlo, svět, tvář.
Klíčová slova v angličtině:
Asymmetry, ethics, intuition, responsibility, center, light, world, face.
Abstrakt:
Disertační práce Svět asymetrické odpovědnosti rozvíjí původní racionální koncept soustředěný na bytí, prolomené podle Lévinase Tváří Druhého. Lidskou Tvář analogicky chápeme jako Střed člověka, tělesné centrum. Tvář předstupuje a má nekonečný dosah. Její potence a životní síla vyzývá k dalšímu bádání. V disertační práci se odkrývá zákonitost asymetrické odpovědnosti ručící za Druhého a všechny s charakterem jedinečného vyvolení. Přínos pro filosofii výchovy je spatřen v návratu k původnímu významu pojmu theoria. Novum i původ asymetrické odpovědnosti se dotýká vědomé praxe odvozující z universální Tváře. Bezejmenné universální Tváře s osobní pečetí tvoří Svět asymetrické odpovědnosti. Život v něm pod způsobem věčnosti bezprostředně přijímá a vydává Střed nekonečných podob lidských Tváří s nezastupitelným určením zachovávat lidský život. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Thesis work WORLD OF ASYMMETRICAL RESPONSIBILITY develops the original racional concept concentrated on human existence, which was broken by the FACE OF THE OTHER MAN by Levinas. Using analogy we take human FACE AS THE CENTER OF MAN, his body center. The FACE moves forward and has a never ending range. Its potency and vital power calls for further research. Rule of law of asymmetrical responsibility standing for THE OTHER MAN and everyone with a character of unique choice are covered in this thesis work. The contribution into philosophy of education will be seen in restoration of original conception of theoria. Novum to asymmetrical responsibility and its origin are touching the conscious practice deriving from universal FACE. Namelees universal FACES with their own seals form the WORLD OF ASYMMETRICAL RESPONSIBILITY. Life in it in a way of eternity receives and gives immediately the CENTER of neverending row of human looks of FACES with irreplaceable destination in saving human life. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Kukla 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Kukla 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Kukla 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karel Kukla 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 852 kB