velikost textu

Rozhodování soudu v exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování soudu v exekučním řízení
Název v angličtině:
Court decisions in execution proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Hana Suchánková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
143616
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekuční řízení, rozhodování, soud
Klíčová slova v angličtině:
execution proceedings, decisions, court
Abstrakt:
Shrnutí Cílem předkládané rigorózní práce nazvané "Rozhodování soudu v exekučním řízení" je analýza právní úpravy exekučního řízení dopadající na postup a rozhodování soudu v tomto řízení se zaměřením na jednotlivé novelizace a s nimi spojené změny vybraných ustanovení exekučního řádu, jejich vzájemné srovnání, zhodnocení vhodnosti jejich přijetí a uvážení, zda jejich přínos v podobě "odbřemenění" soudů převažuje nad možným nebezpečím případných excesů ze strany soudních exekutorů. Z vědeckých metod byla k dosažení vytýčených cílů použita metoda deskriptivní, doplněné o metodu analytickou, a taktéž metoda komparativní. Práce se sestává ze tří kapitol. V úvodu práce jsou představeny nevýznamnější novelizace exekučního řádu upravující rozhodování soudu a následně vytýčeny cíle práce a uvedeny vědecké metody k dosažení cíle práce. Prvá kapitola se věnuje historii exekučního řízení od úpravy římskoprávní až po přijetí exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.). Druhá kapitola pojednává o současné úpravě exekučního řízení se zaměřením na postavení a postup soudního exekutora v exekučním řádu. Třetí kapitola, která tvoří těžiště práce, je rozdělena do tří podkapitol, z nichž prvá pojednává o postupu a rozhodování soudu v exekučním řízení od nápadu věci na soud až po vydání pověření exekutora k provedení exekuce. Druhá podkapitola pojednává o možných prostředcích obrany povinného v exekučním řízení v souvislosti s následným rozhodováním soudu o těchto prostředcích. Třetí podkapitola se věnuje problematice nákladů exekučního řízení, nákladů exekuce a rozhodování soudu o náhradě předmětných nákladů. V závěru práce jsou zhodnoceny novelizace exekučního řádu, jimiž došlo k přenesení části rozhodovacích pravomocí soudů na soudní exekutory. Je shledáno, že uvedenými novelizacemi nebylo významněji zvýšeno riziko případných excesivních přehmatů soudních exekutorů, když je současně poukázáno na důležitost důsledného uplatňování kárné odpovědnosti soudních exekutorů, jakož i státního dohledu. Následně jsou předkládány návrhy případných novelizací exekučního řádu de lege ferenda, jimiž by mohlo dojít k dalšímu přenesení rozhodovacích pravomocí do rukou soudních exekutorů, a tedy k odlivu části této agendy vykonávané v současnosti soudy, a taktéž dále k novelizaci úpravy rozhodování o nákladech účastníků a nákladech exekuce.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this submitted rigorosum thesis titled “Court decisions in execution proceedings” is analysis of the legal regulation of execution proceedings affecting procedure and decision-making by courts during these proceedings, focusing on individual amendments and the related changes to selected provisions of the Execution Code, their mutual comparison, assessment of the suitability of their adoption and consideration whether their benefits in the form of “dis-encumbrance” of the courts predominate over the possible risk of potential excess by bailiffs. The scientific methods used to achieve the defined goals included the descriptive method, supplemented by the analytical method and also the comparative method. This work consists of three chapters. The introduction presents the most important amendments to the Execution Code regulating decision-making by courts and subsequently defines the goals of this thesis and the specified scientific methods used to achieve the goals of this thesis. The first chapter is devoted to the history of execution proceedings from Roman law regulations to acceptance of the Execution Code (Act No. 120/2001 Coll.). The second chapter discusses current regulation of execution proceedings, focusing on the standing of the bailiff and his procedure within the Execution Code. The third chapter, which is the key part of this thesis, is divided into three sub-chapters, of which the first discusses the court’s procedure and decision-making during execution proceedings, from the concept of the case, through the judicial proceeding, to issue of bailiff’s authorisation. The second sub-chapter discusses possible means of defence by the obliged party in the execution proceeding, in relation to subsequent decision-making by the court concerning these means. The third sub- chapter is devoted to the issue of the costs of execution proceedings, the costs of execution and decision-making by courts concerning compensation of the costs in question. The conclusion of the thesis evaluates the amendments to the Execution Code, which resulted in transferral of part of the decision-making competence of the courts to bailiffs. It is established that the aforementioned amendments failed to significantly increase the risk of potential excessive errors by bailiffs, whereas the importance of thorough application of the disciplinary responsibility of bailiffs and also state supervision are simultaneously emphasised. Proposals for potential amendment of the Execution Code de lege ferenda, which could result in further transferral of decision-making competence into the hands of bailiffs and subsequently reduce this area of administrative work currently managed by courts and also to amendment of regulation of decisions about costs incurred by parties to proceedings and the costs of execution, are also submitted.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Suchánková 939 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Suchánková 223 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Suchánková 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Suchánková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 553 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB