velikost textu

Rozhodování České správy sociálního zabezpečení o dávkách důchodového pojištění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodování České správy sociálního zabezpečení o dávkách důchodového pojištění
Název v angličtině:
Deciding of the Czech Social Security Administration upon benefits from pension insurance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Roman Růžička
Oponenti:
JUDr. Jana Zemanová
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
143599
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká správa sociálního zabezpečení, rozhodování, důchodové pojištění
Klíčová slova v angličtině:
Czech Social Security Administration, deciding, pension insurance
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou aplikace práva důchodového pojištění. Jejím předmětem tedy není pouze samotná právní úprava důchodového pojištění, tato práce je mnohem spíše věnována interpretaci práva důchodového pojištění a jejím limitům daným specifickou povahou právních předpisů, aplikační praxi a mechanice rozhodovací činnosti. V jejím rámci je kladen důraz na otázku dokazování, jež má při rozhodování ve věcech důchodového pojištění svá specifika. V této souvislosti práce akcentuje časový rámec dokazování, jenž si vyžaduje aplikaci i již neplatných právních předpisů. Zvláštní pozornost je pak věnována užití institutu odstranění tvrdosti a roli morálky v podmínkách pojmově precizních právních norem. Sepsáním této práce jsem formuloval zejména argumenty ve prospěch užití metodologického interpretačního pluralismu namísto lpění na jazykovém výkladu, k němuž svádí až technický charakter právních předpisů, pro preferenci principu hospodárnosti a rychlosti řízení před principem materiální pravdy v některých opodstatněných případech a pro nezbytnost věcného soudního přezkumu formulujícího závazný právní názor v takové podobě, že jej nebude již Česká správa sociálního zabezpečení muset dále složitě interpretovat. Závěry formulované v této práci se opírají o analýzu právních předpisů, odbornou literaturu, judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu a v neposlední řadě o vlastní zkušenost s rozhodováním České správy sociálního zabezpečení získanou jak v roli úřední osoby, jíž je svěřen výkon rozhodovací činnosti v druhém stupni správního řízení, tak v pozici účastníka řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the application of the law on pension insurance. Thus its subject is not only the legislation itself, but this thesis is much rather devoted to the interpretation of law on pension insurance and to the limits given by the nature of the legislation, to the application practices and to the analysis of decision-making mechanism. Within the framework of this thesis the emphasis is put on the question of evidence. In this context, the work underlines the time frame of facts required to be proven and the requirement for aplication of already void legislation. Special attention is paid to the use of a special decision-making procedure which allows to forgive requiremets for meeting legal conditions in particular cases. In this thesis I formulate arguments in favor of using the methodological pluralism rather than strict clinging to a grammatical method of interpretation, arguments for prefering principle of procedural efficiency to investigative principle in some justifiable cases and for precisely expressed binding legal opinions made by courts as outcomes of judicial review. Conclusions formulated in this thesis are based on an analysis of the legislation, literature, judicial decisions (especially made by the Supreme Administrative Court), and last but not least on the basis of my own experience with decision-making of the Czech Social Security Administration gained in a role of an official and also an applicant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Růžička 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Růžička 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Růžička 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Zemanová 438 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB