velikost textu

Simulátor elektrických obvodů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Simulátor elektrických obvodů
Název v angličtině:
Electrical Circuit Simulator
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Dušek
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Id práce:
143514
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování (IP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Elektrické obvody, Simulace
Klíčová slova v angličtině:
Electrical circuits, Simulation
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce bylo vytvořit rozšiřitelnou knihovnu pro simulaci elektrických obvodů a jednoduchý editor pro sestavování elektrických obvodů. Knihovna byla napsána v jazyce C++ a využívá následující metody. Lichoběžníkovou metodu pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic, tedy pro simulaci veličin elektrických prvků, které jsou závislé na čase. Newtonovu metodu pro řešení nelineárních rovnic, tedy pro simulaci elektrických prvků s nelineární Volt-Ampérovou charakteristikou. Modifikovanou metodu uzlových napětí pro získání rovnic analýzy obvodu. A upravenou verzi Gaussovy eliminace pro řešení lineárních rovnic, tedy pro získání výsledků analýzy. Editor byl napsán v jazyce C#. Jedná se o grafické rozhraní, které umožňuje sestavovat obvody v diagramové reprezentaci. Dále umožňuje na obvodech spouštět simulaci prostřednictvím zmíněné knihovny a ze získaných dat vykreslit do grafu změny napětí v závislosti na čase. V editoru i knihovně jsou implementované nezávislé zdroje proudu, nezávislé zdroje napětí, ideální rezistory, ideální kondenzátory a ideální cívky.
Abstract v angličtině:
Abstract: The goals of this work were to create an extendable library for electrical circuit simulation and a simple editor for interactive electrical circuit forming.The library was written in C++ language. It uses following methods. Trapezoidal method for solving ordinary differential equations for simulation time-dependable electrical elements.Newton method for solving nonlinear equations for simulation of electrical elements with nonlinear Volt-Ampere characteristics. Modified nodal analysis is used for circuit equation formulation, and modified Gaussian elimination for solving linear equations ergo for solution of modified nodal analysis.Editor was written in C# language. The editor is graphic interface which allows to user forming electrical circuits in diagram representation. The editor also allows simulating electrical circuits via mentioned above library and generating time-vol tage graphs of circuit, from data gained by simulation. In the editor and in the library are implemented these electrical elements: independent voltage sources, independent current sources, ideal resistors, ideal capacitors and ideal inductors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Dušek 990 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominik Dušek 5.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Dušek 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Dušek 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB