velikost textu

Vlastnictví bytu, srovnání české a italské právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnictví bytu, srovnání české a italské právní úpravy
Název v angličtině:
Ownership of flat, comparison of Czech and Italian legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Miškovská
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
143487
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vlastnictví bytu, společné části domu, správa domu, shromáždění vlastníků jednotek
Klíčová slova v angličtině:
ownership of the flat/apartement, common parts of building, administration of the building, assembly of condominium owners
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá srovnáním české a italské právní úpravy vlastnictví bytů. Práce je rozdělena do deseti částí. V každé části, kromě částí úvodních, je nejprve rozebrán italský přístup, který je dále srovnáván s přístupem českým. Po krátkém úvodu následuje část druhá věnovaná základním pojmům italské právní úpravy, které jsou nezbytné pro orientaci ve srovnávací části práce. Část třetí popisuje vývoj institutu vlastnictví bytů a jeho právní úpravy, stávající stav právní úpravy a zamýšlí se nad vyhlídkami možného dalšího vývoje. Další část práce je věnována výkladu pojmů byt, jednotka. Úprava společných částí domu je detailně rozebrána v části páté. Klíčovou oblastí je část šestá obsahující srovnání společenství vlastníků jednotek (jakož i vlastnictví jednotek) a condominia. Následuje část věnovaná zvláštním případům správy domu v budovách s malým nebo velkým počtem bytových jednotek. Kapitola osmá je věnována orgánům odpovědným za správu domu. Následující část se podrobným způsobem zabývá popisem procesu příjímání rozhodnutí, která se týkají správy domu. Poslední část práce se zabývá právy a povinnostmi vlastníků jednotek. Odlišnosti či shody v přístupu k některým situacím vyplývají z textu práce, závěr je pak pokusem o nalezení příčin těchto odlišností.
Abstract v angličtině:
The purpose of my thesis is the comparison of Czech and Italian legislation of the ownership of the flats or apartments. The thesis is composed of ten chapters. In all chapters, except the introductive, first the Italian approach is analyzed and subsequently is compared with the Czech approach. Chapter one contains brief introduction. Chapter two is dedicated to the basic terms of Italian legislation which are necessary for understanding of comparative part of the thesis. Chapter three describes the evolution of rules regulating the ownership of the apartments, classifies the current legislation and focuses on the expectation of future development. Following chapter provides the commentary on the terms flat or apartment and housing unit. Regulation concerning the common parts of building is analyzed in chapter five. Chapter six is crucial because focuses on the comparison of SVJ – community of flat owners (as well as the aspects of the ownership of housing unit in Czech legal order) and condominio. The chapter dealing with special cases of administration of the building follows. Chapter eight relates to the bodies responsible for the administration of the building. In the next chapter the process of decision-making relating to the administration of the building is described. Chapter ten deals with rights and duties of the flat owners. Differences in Czech and Italian approach results from the text of the thesis, the conclusion is the place for finding the cause of the differences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Miškovská 907 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Miškovská 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Miškovská 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 680 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB