velikost textu

Úloha oxidu dusnatého počas embryonálneho hojenia a regenerácie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha oxidu dusnatého počas embryonálneho hojenia a regenerácie
Název v češtině:
Úloha oxidu dusnatého během embryonálního hojení a regenerace
Název v angličtině:
The role of nitric oxide during embryonic wound healing and regeneration
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Pavel Abaffy, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Radek Šindelka, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Id práce:
143375
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
drápatka vodní, oxid dusnatý, hojení, genová exprese, matrix metaloproteinázy, AP-1, leptin
Klíčová slova v angličtině:
Xenopus laevis, nitric oxide, wound healing, gene expression, matrix metalloproteinases, AP-1, leptin
Abstrakt:
ABSTRAKT Studium mechanismů, které kontrolují hojení, je velice atraktivní oblastí biologie a medicíny. Hojení ran se obvykle dělí na dva základní typy. Prvním je hojení dospělých jedinců, které je pomalé a končí jizvou. Druhým je hojení embryí, které je velmi rychlé a bez vzniku jizvy. Hojení je složitý proces, který zahrnuje mnoho kroků a je regulován velikým množstvím různých druhů molekul. Jednou z důležitých molekul je oxid dusnatý (NO), jehož funkce je často spojována s regulací zánětu a angiogeneze v průběhu hojení u dospělých jedinců. Tato práce se zabývá popisem úlohy NO v průběhu hojení časných embryí, která ještě nemají vyvinutý imunitní a cévní systém. Bylo pozorováno, že vysoká koncentrace NO je produkována v průběhu prvních 30 minut po poranění od stádia blastuly po plovoucího pulce. Úlohou NO je hlavně regulace exprese genů, které jsou spojené s odpovědí na stres a souvisejí s buněčným metabolismem. Dopady produkce NO během hojení jsou však pozorovatelné i několik hodin po uzavření rány v námi nově popsané třetí fázi embryonálního hojení. Ve třetí fázi probíhá remodelace poraněné tkáně a NO reguluje expresi a aktivitu matrix metaloproteináz a migraci naivních buněk imunitního systému do místa poranění. Předkládaná práce ukazuje na nový mechanismus působení NO v procesu embryonálního hojení a poskytuje vodítko pro potenciální novou účinnou léčbu v případech problematicky se nehojících ran. Klíčová slova: drápatka vodní, oxid dusnatý, hojení, genová exprese, matrix metaloproteinázy, AP-1, leptin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The study of the mechanisms that control wound healing is an attention-drawing area within the fields of biology and medicine. Wound healing can be usually defined as two basic types. The first type is adult wound healing, which is slow and results in the scar formation. The second type is referred to as embryonic wound healing, which is in contrast fast and scarless. Wound healing is a complicated process that includes many steps, which are regulated by various types of molecules. One of these important molecules is nitric oxide (NO). Its function is usually connected with the regulation of inflammation and angiogenesis during adult wound healing. However, there is currently no information on its role during embryonic wound healing, where the immune and vascular systems are not yet developed. In this work, we explore and describe the role of the NO during the healing of the early embryos. The highest concentration of the NO post wounding is produced during the first 30 minutes after injury. This applies to all developmental stages, from the blastula stage all the way to the swimming tadpole stage. The main role of the NO during embryonic wound healing is the regulation of the gene expression that is connected with the stress response and the regulation of cellular metabolism. Additionally, we observed that the effects of NO production are also observable even few hours after the post wound closure, in what we describe as a third phase of the embryonic wound healing. The third phase deals with the specific remodelling of the tissue around the closed wound area. Lastly, we also discovered that NO regulates the expression and activity of the matrix metalloproteinases and the migration of naïve immune cells to the wound site during this phase. This research describes a previously undescribed mechanism for the role of NO during the process of embryonic wound healing and potentially opens new strategies for the treatment of the problematic non-healing wounds. Keywords: Xenopus laevis, nitric oxide, wound healing, gene expression, matrix metalloproteinases, AP-1, leptin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Pavel Abaffy, Ph.D. 6.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Pavel Abaffy, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Pavel Abaffy, Ph.D. 478 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Pavel Abaffy, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Holá, Ph.D. 154 kB