velikost textu

Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha oxidu dusnatého (NO) v průběhu embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní
Název v angličtině:
The role of nitric oxide (NO) during Xenopus laevis embryonic epidermis development
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Silvie Tománková, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Radek Šindelka, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Id práce:
143374
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oxid dusnatý, drápatka, vývoj, ciliogeneze
Klíčová slova v angličtině:
nitric oxide, Xenopus, development, ciliogenesis
Abstrakt:
Abstrakt Oxid dusnatý (NO) je zajímavá molekula účastnící se mnoha důležitých biologických funkcí jako je vazodilatace cév, neurotransmise, imunitní odpověď nebo buněčná proliferace. Tato práce ukazuje zásadní úlohu NO během embryonálního vývoje pokožky drápatky vodní. Vnější vrstva embryonální epidermis drápatky vodní je složena ze 4 typů buněk (malých sekrečních buněk, multi-ciliárních buněk, ionocytů a tzv. „goblet“ buněk) a svým složením se podobá specializovaným epiteliím jako je lidský respirační epitel. Díky této podobnosti se embryonální epidermis drápatky vodní stala vhodným modelem pro studium lidských mukózních a mukociliárních epitelií a jejich defektů. Pomocí molekulárních a imunohistochemických metod bylo v rámci této práce zjištěno, že NO je produkovaný zejména ionocyty a multi-ciliárními buňkami. Studium molekulárních a buněčných změn u embryí s inhibovanou produkcí NO odhalilo nezbytnost tohoto radikálu pro správné formování a fungování mukociliárního epitelu. Inhibice NO vedla ke snížení množství specializovaných epidermálních typů (malých sekrečních buněk, ionocytů a multi-ciliárních buněk) a k zásadním strukturním změnám multi-ciliárních buněk. Ukázalo se, že NO ovlivňuje vývoj embryonální epidermis skrz kanonickou sGC-cGMP-PKG signální dráhu. Mechanismus působení NO na vývoj embryonální epidermis je pravděpodobně regulací exprese genů nezbytných pro vývoj této tkáně. Celkově tato práce ukazuje novou úlohu NO během embryonálního vývoje epidermis drápatky vodní se zásadním vlivem pro multiciliogenezi a lepší porozumění vývoje lidského mukociliárního plicního epitelu a jeho defektů.
Abstract v angličtině:
Abstract Nitric oxide (NO) is an interesting molecule, which is involved in many important biological processes such as vasodilatation, neurotransmission, immune response and cell proliferation. This work presents the crucial role of NO during the Xenopus laevis embryonic epidermis development. The outer layer of the embryonic epidermis is composed of 4 cell types (small secretory cells, multi-ciliated cells, ionocytes and goblet cells). Embryonic epidermis composition reflects specialized epithelia such as a respiratory epithelium of mammals. Therefore, Xenopus embryonic epidermis has become a suitable model for the study of human mucosal and mucociliary epithelium and their defects. I found that NO is mainly produced in ionocytes and multi-ciliated cells by using molecular and immunohistochemical approaches. The study of molecular and cellular phenotype changes in embryos with inhibited NO production revealed the necessity of this molecule for correct formation and function of the mucociliary epithelium. NO inhibition caused reduction of specialized epidermal cell types (small secretory cells, ionocytes and multi-ciliated cells) and structural changes in multi-ciliated cells. I also showed that NO affects the development of the embryonic epidermis through the sGC-cGMP-PKG signaling pathway, probably by regulation of gene expression of the downstream targets necessary for the development of this tissue. Overall, this work shows a new role of NO during the Xenopus laevis embryonic epidermis development with crucial impact on multiciliogenesis and a better understanding of the development of human mucociliary lung epithelium and its defects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Silvie Tománková, Ph.D. 9.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Silvie Tománková, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Silvie Tománková, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Silvie Tománková, Ph.D. 551 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radek Šindelka, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB
Stáhnout Errata Mgr. Silvie Tománková, Ph.D. 143 kB