velikost textu

Vývoj a struktura kriminality v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a struktura kriminality v ČR
Název v angličtině:
Development and structure of crime in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Trnková
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
143222
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kriminalita, struktura, vývoj
Klíčová slova v angličtině:
criminality, structure, development
Abstrakt:
Vývoj a struktura kriminality v ČR Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou vývoje a struktury kriminality v České republice v období let 2009 – 2018. Zdrojem informací, které jsou v ní obsažené, jsou zejména statistiky Police České republiky. Cílem práce je analyzovat aktuální rozložení kriminality a její vývoj a zjistit, jaké vlivy na ně působí. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole dochází k definování základních pojmů., se kterými se dále pracuje. Jsou zde vysvětleny pojmy, které definují hlavní vlastnosti kriminality, jako jsou kriminalita a kriminologie. Také tu jsou popsány zdroje informací o kriminalitě a problematika věrohodnosti statistických dat. V druhé kapitole je analyzována struktura kriminality v České republice v roce 2018. Nejprve je zde pohled na kriminalitu jako celek, následně jsou analyzována data o jednotlivých jejích druzích. Informace o kriminalitě jsou analyzovány z pohledu rozsahu kriminality a její objasněnosti, dále pak geografického rozložení, podle osoby pachatele a výše škod. Ve třetí kapitole je zkoumán vývoj kriminality v České republice v letech 2009 – 2018. Dochází zde k analýze informací podobným způsobem, jako u stavu kriminality. V neposlední řadě jsou zde zmíněny některé vybrané specifické hodnoty, které byly samostatně okomentovány. Analýzou informací práce dochází k závěru, že na území České republiky došlo v posledních deseti letech k významnému poklesu kriminality. Zároveň s tím stoupala míra její objasněnosti. Největší množství trestné činnosti je pácháno v Praze a v Moravskoslezském kraji. Nejvíce páchaným trestným činem je krádež, která má významný vliv na celý rozsah kriminality. Hlavní zastoupení měla ve sledovaném období kriminalita majetková, jejíž zastoupení klesá. Naopak na vzestupu je nyní mravnostní kriminalita. Do budoucna se dá očekávat, že tyto trendy zůstanou zachovány. Klíčová slova: kriminalita, struktura, vývoj
Abstract v angličtině:
Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract This thesis analyses the development and structure of criminality in the Czech Republic in the period 2009 – 2018. The main source of information for this thesis are the statistics of Police of the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyse current distribution of criminality, its development and to find out its driving forces. The thesis consists of four chapters. In the first chapter, the basic terminology is defined; especially the terms defining main properties of criminality, information sources on criminality and the issues of credibility of statistical data. In the second chapter, the structure of criminality in the Czech Republic in 2018 is analysed. A general overview is presented here, followed by analysis of various types of criminality. Information on criminality are analysed from the perspective of the criminality extent, its clear-up rate, geographical distribution, person of the perpetrator and extent of damage. In the third chapter, the development of criminality in the Czech Republic in the period 2009 – 2018 is examined. The data are analysed in a similar way (as the data in the chapter two). Last but not least there are mentioned some selected specific values, which have been commented separately. The thesis concludes that the criminality decreased significantly and the clear-up rate increased in the Czech Republic within the last 10 years. The highest amounts of criminality are committed in Prague and in the Moravian-Silesian Region. The most common criminal offence is theft, which has a significant impact on range of crime overal. The most common type of criminality in the study period was the property one, but its percentage is decreasing. On the contrary, the crimes against morality are increasing. It is possible to expect that these trends will remain unchanged in the future. Keywords: criminality, structure, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Trnková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Trnková 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Trnková 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB