velikost textu

Motiv města ve vybraných prózách Bohumila Hrabala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motiv města ve vybraných prózách Bohumila Hrabala
Název v angličtině:
Motive of the City in Bohumil Hrabal´s Selected Prose
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Linda Tvrdíková
Vedoucí:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
143124
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bohumil Hrabal, Perlička na dně, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, Něžný barbar, Příliš hlučná samota, motiv města, motiv času, velkoměsto, maloměsto, centrum, periferie, prostor
Klíčová slova v angličtině:
Bohumil Hrabal, Pearls of the Deep, An Advertisement for the House I Don't Want to Live in Anymore, The Gentle Barbarian, Too Loud a Solitude, motive of the city, motive of the time, city, town, centre, periphery, space
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Práce si klade za cíl stanovit základní charakteristiku motivu města a jeho variování ve vybraných dílech Bohumila Hrabala. Oblastí výzkumu jsou některé prózy povídkových souborů Perlička na dně, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet a novely Něžný barbar a Příliš hlučná samota. Teoretický podklad práce tvoří publikace zabývající se obecně prostorem v literárních dílech či konkrétně motivem města. Práce se zaměřuje pouze na rozbor textů, jejichž děj se zasazen do prostředí velkoměsta (konkrétně Prahy), stranou pak ponechává ty texty, jejichž dějištěm je menší město (Nymburk, popřípadě Lysá nad Labem). Prózy jsou rozebrány postupně podle data svého prvního vydání, v rámci povídkových souborů pak podle pořadí v povídkovém souboru. Nejprve dochází k detailní analýze konkrétních podob motivu města v jednotlivých dílech, na jejímž základě jsou posléze stanoveny společné prvky těchto podob, a tím i celková charakteristika motivu města v díle Bohumila Hrabala.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The work aims to determine the basic characteristic of the motive of the city and its variation in selected works by Bohumil Hrabal. Research areas are some proses from short story collection Pearls of the Deep, An Advertisement for the House I Don't Want to Live in Anymore and novels Gentle Barbarian and Too Loud a Solitude. Theoretical basis of this thesis consists of publications dealing in general with space in literary works or specifically with the motive of the city. The thesis focuses only on the analysis of texts whose events are located in a metropolitan environment (specifically Prague). Those texts whose events is a smaller town (Nymburk, or Lysa nad Labem) are left aside. Proses are analyzed by date of the first edition and the short stories in their respective order in the short story collection. First, there is a detailed analysis of specific forms of the motive of the city in particular works. On the basis of this analysis the common elements of these forms are eventually determined, and thus the complete characteristic of the motive of the city in the work of Bohumil Hrabal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Linda Tvrdíková 526 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Linda Tvrdíková 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Linda Tvrdíková 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 776 kB