velikost textu

Analýza pracovního prostředí z pohledu řízení diverzity a jeho zavádění do firemní praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza pracovního prostředí z pohledu řízení diverzity a jeho zavádění do firemní praxe
Název v angličtině:
The Analysis of Working Environment in terms of Diversity Management in Corporate Practice.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Mária Pisoňová, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Id práce:
142956
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Andragogika (XAND)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Diverzita – Řízení diverzity – Politika rovných příležitostí - Kompetence diverzity - Inkluzivní firemní kultura - Diverzitní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
Diversity - Diversity Management – Equal Opportunities - Diverse Competency - Inclusion Corporate Culture - Diversity Training
Abstrakt:
ABSTRAKT V předložené disertační práci autorka objasňuje řízení diverzity a související pojmy. V úvodu autorka uvádí základní cíle práce, a to komplexně objasnit pojetí řízení diverzity jako součást firemní kultury, popsat roli personálního útvaru i roli manažerů a top managementu. Dalším cílem práce je vypracovat deskripci nastavení diverzitního vzdělávání a popsat souvislosti mezi firemní kulturou a diverzitním řízením. V části, která je věnována konkrétním případovým studiím, se autorčina pozornost obrací na popis současné situace ve společnostech, které se řízení rozmanitosti nebo rovným příležitostem věnují, a jejím cílem je ho zanalyzovat a zhodnotit. Práce je rozčleněna do dvou částí, a to do teoretické a empirické, a sestává se ze sedmi tematických kapitol. Autorka v celé práci poukazuje na vztahy s řízením lidských zdrojů, firemní kulturou, vzděláváním zaměřeným na podporu řízení a ocenění diverzity. Dále zde porovnává politiku rovných příležitostí s řízením diverzity, věnuje se organizačnímu rozvoji z hlediska diverzitního vývoje a diverzitě na pracovišti. Autorka podrobně analyzovala diverzity management s využitím polostrukturovaných rozhovorů s odborníky na diverzitu ve zvolených organizacích. Předložená práce hledá odpovědi na otázky vztahující se k významu diverzity a diverzity managementu v organizacích se specifickým zaměřením na Českou republiku. Například se věnuje oblasti identifikace podoby diverzitních požadavků nebo vyhledává inspirace v oblasti diverzitních programů v organizacích, které v České republice působí. Dále autorka analyzuje výhody a nevýhody práce s „rozdílnostmi“, shromažďuje důvody pro posílení týmové spolupráce diverzitních týmů a zaobírá se efektivitou vedení lidí ve vztahu ke sledovanému tématu. Předložená disertační práce tedy nejenom hodnotí dosavadní teorii diverzity managementu, ale zejména prostřednictvím tzv. „best practices“ přináší nové poznatky pro přípravu odborníků jak z oblasti vzdělávání dospělých, tak i pro personalisty. KLÍČOVÁ SLOVA: Diverzita – Řízení diverzity – Politika rovných příležitostí - Kompetence diverzity - Inkluzivní firemní kultura - Diverzitní vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present doctoral thesis deals with diversity management and clarifies its concepts. The objectives of the thesis include comprehensive characterisation of diversity management as an element of corporate culture, description of roles of managers, departments of human resources and the role of the top management. Additional goals include charting the current scheme of diversity training and describing the inter-relations between corporate culture and diversity management. The chapter devoted to concrete case studies in companies which are focusing on diversity management or equal opportunities explores the current situation in the field with the aim to provide its analysis and evaluation. The thesis consists of two sections (focused on the theoretical framework and the research (case studies itself) and comprises seven thematic chapters. Throughout the thesis, interrelationships with management of human resources, corporate culture, management-oriented training, as well as the appreciation of diversity are highlighted. The thesis provides comparison between equal opportunities policies and diversity management and examines organisational development from the viewpoint of diversity development and diversity in the workplace. The author analyzed in detail diversity management using semi-structured interviews with HR experts on diversity in selected organizations. The presented thesis seeks answers to multiple questions associated with the significance of diversity in companies, dealing with identification of diversity requirements and finding inspiration for diversity programmes in companies operating in the Czech Republic. Strengths and weaknesses of working with diversity are analysed; arguments are gathered for strengthening the teamwork between diversity teams, and effectiveness in people management is explored. The submitted thesis aims to describe not only theory but also best practices that can be used as study material for adult education and human resources specialists. KEY WORDS: Diversity - Diversity Management – Equal Opportunities - Diverse Competency - Inclusion Corporate Culture - Diversity Training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 1.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 401 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Indruchová, Ph.D. 383 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Mária Pisoňová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Malach, CSc. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 85 kB