velikost textu

První přímá volba prezidenta v České republice a z ní plynoucí konsekvence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
První přímá volba prezidenta v České republice a z ní plynoucí konsekvence
Název v angličtině:
The first direct presidential election in the Czech Republic and the resulting consequences
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Kourek
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
Id práce:
142933
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prezident Přímá volba Volební kampaň Financování volební kampaně
Klíčová slova v angličtině:
President Direct election Election campaign Financing of election campaign
Abstrakt:
Abstrakt Zavedení přímé volby prezidenta v České republice bylo po dlouhou dobu jen okrajovým tématem, které však postupně nabývalo na významu v souvislosti s rostoucí podporou veřejnosti a nedůstojným průběhem dvou posledních nepřímých voleb prezidenta. Přesto však byla příslušná novelizace Ústavy a prováděcí zákon č. 275/2012 Sb. projednáván a přijímán ve značné časové tísni v souvislosti s blížícím se termínem prezidentských voleb v lednu 2013. Přímá volba prezidenta navíc představovala v českém právním prostředí novum, a proto je logické, že právní úprava přímé volby prezidenta obsahovala řadu nedostatků. Cílem této práce je kriticky a přehledně zhodnotit průběh první přímé volby prezidenta a navrhnou právní úpravu „de lege ferenda“, která by již reagovala na zmíněné nedostatky a učila přímou volbu transparentnější, mj. zejména v oblasti financování volební kampaně a kvalifikace kandidátů.
Abstract v angličtině:
Abstract The introduction of the direct presidential election in the Czech Republic had been for a long time marginal topic that gradually grew in importance in the connection of growing public support and undignified process of the last two indirect election of the President. Nevertheless, the relevant amendment to the Constitution and implementing act no. 275/2012 Coll. were discussed and accepted in considerable time pressure in connection with the approaching date of the presidential election in January 2013. Moreover because the first direct presidential election in the Czech Republic was a historic experience, it is logical that the rules of direct presidential election have several leaks. The aim of this work is to critically and clearly evaluate the process of the direct presidential election and propose legislation "de lege ferenda" that would have responded to the mentioned leaks and would make the direct presidential election more transparency, among other in particular in the area of financing election campaign and qualification of candidates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Kourek 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Kourek 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Kourek 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB