text size

Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice
Titile (in english):
Students´s conception about physics as a science, evolving knowledge in science and their oppinions about learning science
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Jitka Rakovská
Supervisor:
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Thesis Id:
142917
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Physics Education (32-KDF)
Study programm:
Physics (B1701)
Study branch:
Physics Directed Towards Education (FMUZV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
01/09/2015
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
epistemologické představy, střední škola, student, fyzika
Keywords:
epistemological beliefs, secondary school level, students, physics
Abstract (in czech):
Autor: Jitka Rakovská Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martina Kekule, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování epistemologických názorů studentů na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice a na zdroje schopnosti učit se. Cílem bakalářské práce bylo použít kvalitativní typ výzkumu a zaměřit se na hlubší prozkoumání představ žáků o výše uvedených oblastech. Jako výzkumná metoda byl použit polostrukturovaný rozhovor. Jeho příprava probíhala na základě otázek dotazníku EBAPS (Hodnocení epistemologických názorů na fyzikální vědy). Celkem bylo realizováno devět rozhovorů s žáky gymnázia ve Zlínském kraji. Čtyři rozhovory byly přepsány a okódovány. Pro realizaci rozhovorů byli vybráni žáci rozdílného pohlaví a výsledků ve fyzice. Nejzajímavější bylo sledovat, že žáci se stejnými postoji mohou mít různé názory. Názory na fakta se mezi všemi žáky lišili, ovšem všichni žáci se shodli na tom, že teorii je nejdůležitější pochopit. Klíčová slova: epistemologie, dimenze, kódování, Title: Students´s conception about physics as a science, evolving knowledge in science and their oppinions about learning science
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis is focused on student´s epistemological opinions on physics, more specifically on the structure of scientific knowledge, character of knowing and learning of physics and on sources of ability to study. The goal of this thesis is to use quality research and focus on intense survey of student´s visions related to above mentioned. Research metod was semistructured interview using questions from questionnaire EBAPS (Epistemological Beliefs Assessment For Physical Science). I have decided to choose nine students of high schools from Zlín´s region, with different sex and study results in physics to realize all interviews. Four interviews were rewrited and encoded. What I found the most interesting is that students with the same attitude may have different opinions. Even all students had different opinions to facts, on the other hand, they all agreed, the most important is to fully understand the theory. Keywords: epistemology, dimension, coding
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Jitka Rakovská 3.21 MB
Download Attachment to the thesis Jitka Rakovská 112.59 MB
Download Abstract in czech Jitka Rakovská 20 kB
Download Abstract in english Jitka Rakovská 17 kB
Download Supervisor's review RNDr. Martina Kekule, Ph.D. 161 kB
Download Opponent's review RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. 25 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 166 kB