velikost textu

Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice
Název v angličtině:
Students´s conception about physics as a science, evolving knowledge in science and their oppinions about learning science
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jitka Rakovská
Vedoucí:
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Id práce:
142917
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Fyzika zaměřená na vzdělávání (FMUZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
epistemologické představy, střední škola, student, fyzika
Klíčová slova v angličtině:
epistemological beliefs, secondary school level, students, physics
Abstrakt:
Autor: Jitka Rakovská Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martina Kekule, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování epistemologických názorů studentů na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice a na zdroje schopnosti učit se. Cílem bakalářské práce bylo použít kvalitativní typ výzkumu a zaměřit se na hlubší prozkoumání představ žáků o výše uvedených oblastech. Jako výzkumná metoda byl použit polostrukturovaný rozhovor. Jeho příprava probíhala na základě otázek dotazníku EBAPS (Hodnocení epistemologických názorů na fyzikální vědy). Celkem bylo realizováno devět rozhovorů s žáky gymnázia ve Zlínském kraji. Čtyři rozhovory byly přepsány a okódovány. Pro realizaci rozhovorů byli vybráni žáci rozdílného pohlaví a výsledků ve fyzice. Nejzajímavější bylo sledovat, že žáci se stejnými postoji mohou mít různé názory. Názory na fakta se mezi všemi žáky lišili, ovšem všichni žáci se shodli na tom, že teorii je nejdůležitější pochopit. Klíčová slova: epistemologie, dimenze, kódování, Title: Students´s conception about physics as a science, evolving knowledge in science and their oppinions about learning science
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis is focused on student´s epistemological opinions on physics, more specifically on the structure of scientific knowledge, character of knowing and learning of physics and on sources of ability to study. The goal of this thesis is to use quality research and focus on intense survey of student´s visions related to above mentioned. Research metod was semistructured interview using questions from questionnaire EBAPS (Epistemological Beliefs Assessment For Physical Science). I have decided to choose nine students of high schools from Zlín´s region, with different sex and study results in physics to realize all interviews. Four interviews were rewrited and encoded. What I found the most interesting is that students with the same attitude may have different opinions. Even all students had different opinions to facts, on the other hand, they all agreed, the most important is to fully understand the theory. Keywords: epistemology, dimension, coding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jitka Rakovská 3.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Jitka Rakovská 112.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jitka Rakovská 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jitka Rakovská 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martina Kekule, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 166 kB