text size

The role of sculpture in the official art of totalitarian regimes: DDR and ČSR 1948 - 1968 compared

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
The role of sculpture in the official art of totalitarian regimes: DDR and ČSR 1948 - 1968 compared
Title (in czech):
Role sochařství v oficiálním umění totalitních režimů: srovnání NDR a ČSR 1948 - 1968
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Daniela Břízová
Supervisor:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Hans Dickel
Thesis Id:
142624
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Arts and Culture (P8109)
Study branch:
History and Visual Arts (XVU)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
17/09/2018
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
Sochařství|Socialistický Realismus|Socialistická kultura|Padesátá léta|Totalita|Karel Pokorný|Vincenc Makovský|Fritz Cremer|Waldemar Grzimek|ČSSR|SSSR|NDR
Keywords:
Sculpture|Socialist Realism|Socialist culture|Communism|Fifties|1950s|Totalitarianism|Karel Pokorný|Vincenc Makovský|Fritz Cremer|Waldemar Grzimek|CSR|USSR|GDR
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se věnuje dosud málo probádané problematice oficiální sochařské tvorby mezi lety 1948-1968. Disertace se pokouší na široké bázi uměleckohistorických historických, kulturních a ideologických determinant dospět k co možná nejucelenějšímu porozumění vnitřním procesům kulturní mašinerie socialistických států ve vztahu k sochařství a sochařům. Komparativní povaha práce přispívá k vyjasnění některých stěžejních otázek umělecko-historického výzkumu tohoto období – například (ne)původnost místních variant Socialistického realismu a jejich vztah k sovětskému modelu, datační vymezení Socrealismu, zapojení modernistických umělců, principy vztahu mezi státem a umělci nebo druhý život sochařských prací Socrealismu.
Abstract:
Abstract The dissertation is dedicated to the under-researched subject of the official sculpture in the DDR and ČSR in the time-frame 1948-1968. By evaluating the material on a broad background of the art historical, historical, cultural and ideological determinants, the dissertation endeavour to provide an accurate insight into the internal processes of the cultural machinery of the Socialist states with regard to sculpture and sculptors. The comparative character of the dissertation contributes to the understanding of the critical questions of art historical research of the period – such as the (in)authenticity of the local varieties of Socialist Realism and relatedness to the SSSR Socrealism, dates of the Socrealism existence, engagement of modernist sculptors, principles of the state/artist relationship or the second life of the Socrealist sculpture.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Daniela Břízová 3.07 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Daniela Břízová 3.54 MB
Download Abstract in czech Mgr. Daniela Břízová 27 kB
Download Abstract in english Mgr. Daniela Břízová 27 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Daniela Břízová 320 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 128 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 202 kB
Download Opponent's review Hans Dickel 3.09 MB
Download Defence's report 1.26 MB