text size

Intervalový solver nelineárních podmínek

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Intervalový solver nelineárních podmínek
Titile (in english):
Interval solver for nonlinear constraints
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Elif Garajová
Supervisor:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Thesis Id:
142610
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Study programm:
Computer Science (B1801)
Study branch:
General Computer Science (IOI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/06/2014
Defence result:
Excellent
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
problém splňování omezujících podmínek, intervalová data, propagační techniky, SIVIA
Keywords:
constraint satisfaction problem, interval data, propagation techniques, SIVIA
Abstract (in czech):
Práce se zabývá algoritmem Sivia (Set Inverter via Interval Analysis) pro řešení spojitého problému splňování omezujících podmínek pomocí intervalo- vých metod a propagačních technik. Prezentovány jsou základní vlastnosti al- goritmu, a také oprava uváděného odhadu jeho složitosti. Dále jsou navrhnuta vylepšení týkající se testování splnění omezujících podmínek a optimalizace poč- tu intervalových boxů popisujících získané řešení problému. Představeny jsou též tzv. kontraktory používané pro zvýšení efektivity algoritmu Sivia prostřednic- tvím redukce zpracovávaných intervalových boxů. Uvedené algoritmy byly im- plementované jako knihovna funkcí jazyka Matlab tvořící solver nelineárních podmínek s možností jednoduché vizualizace získaného řešení. Součástí práce je také porovnání základních kontraktorů na konkrétních příkladech.
Abstract:
The thesis is focused on the Sivia algorithm (Set Inverter via Interval Ana- lysis) designed for solving a continuous constraint satisfaction problem using interval methods and propagation techniques. Basic properties of the algorithm are derived, including the correction of its presented complexity bound. Some improvements concerning the testing of constraint satisfaction and optimiza- tion of the number of interval boxes describing the solution are proposed. The thesis also introduces contractors used to enhance the effectivity of the Sivia algorithm by reducing the interval boxes processed. Presented algorithms were implemented in a solver for nonlinear constraints with a simple visualization of the result using the Matlab language. A comparison of basic contractors on specific examples is given.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Elif Garajová 1.03 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Elif Garajová 621 kB
Download Abstract in czech Bc. Elif Garajová 17 kB
Download Abstract in english Bc. Elif Garajová 28 kB
Download Supervisor's review Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 59 kB
Download Opponent's review RNDr. Martin Pergel, Ph.D. 58 kB
Download Defence's report 257 kB