velikost textu

Intervalový solver nelineárních podmínek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Intervalový solver nelineárních podmínek
Název v angličtině:
Interval solver for nonlinear constraints
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Elif Garajová
Vedoucí:
Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Id práce:
142610
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
problém splňování omezujících podmínek, intervalová data, propagační techniky, SIVIA
Klíčová slova v angličtině:
constraint satisfaction problem, interval data, propagation techniques, SIVIA
Abstrakt:
Práce se zabývá algoritmem Sivia (Set Inverter via Interval Analysis) pro řešení spojitého problému splňování omezujících podmínek pomocí intervalo- vých metod a propagačních technik. Prezentovány jsou základní vlastnosti al- goritmu, a také oprava uváděného odhadu jeho složitosti. Dále jsou navrhnuta vylepšení týkající se testování splnění omezujících podmínek a optimalizace poč- tu intervalových boxů popisujících získané řešení problému. Představeny jsou též tzv. kontraktory používané pro zvýšení efektivity algoritmu Sivia prostřednic- tvím redukce zpracovávaných intervalových boxů. Uvedené algoritmy byly im- plementované jako knihovna funkcí jazyka Matlab tvořící solver nelineárních podmínek s možností jednoduché vizualizace získaného řešení. Součástí práce je také porovnání základních kontraktorů na konkrétních příkladech.
Abstract v angličtině:
The thesis is focused on the Sivia algorithm (Set Inverter via Interval Ana- lysis) designed for solving a continuous constraint satisfaction problem using interval methods and propagation techniques. Basic properties of the algorithm are derived, including the correction of its presented complexity bound. Some improvements concerning the testing of constraint satisfaction and optimiza- tion of the number of interval boxes describing the solution are proposed. The thesis also introduces contractors used to enhance the effectivity of the Sivia algorithm by reducing the interval boxes processed. Presented algorithms were implemented in a solver for nonlinear constraints with a simple visualization of the result using the Matlab language. A comparison of basic contractors on specific examples is given.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Elif Garajová 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Elif Garajová 621 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Elif Garajová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Elif Garajová 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Hladík, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Pergel, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB