velikost textu

Fenomén psychonautismu v adiktologii: motivace, vzorce a důsledky užívání psychoaktivních látek z pohledu psychonautů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén psychonautismu v adiktologii: motivace, vzorce a důsledky užívání psychoaktivních látek z pohledu psychonautů
Název v angličtině:
The phenomenon of psychonautics in addictology: motivation, patterns and consequences of use of psychoactive substances from the perspective of psychonauts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Stifterová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
PhDr. Lenka Čablová
Id práce:
142609
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychonaut - psychonautismus - změněné stavy vědomí - užívání drog - následky užívání - motivace k užívání
Klíčová slova v angličtině:
psychonaut - psychonautics - altered states of consciousness - drug use - consequences of drug use - motivation to use drugs
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Psychonautismus je jak vědecká metoda sloužící k popisu intoxikace a účinku psychoaktivních látek, tak forma poznání, kterou praktikují někteří lidé za účelem dosažení sebezkušenosti a transcendentálního zážitku. Halucinogenní a psychedelické látky, které jsou za tímto účelem nejvíce užívané, mohou mít terapeutický, ale i destruktivní potenciál, jak bylo prokázáno mnoha výzkumy na téma psychedelické terapie. Při autoexperimentech bývají tyto látky užívány v neklinickém prostředí a často bez odborného nebo jiného dohledu, což může mít za následek mnoho rizik, ale i přínosů. Cíl práce: Záměrem práce je porozumět způsobu sebedefinování psychonautismu prostřednictvím výpovědí a jednání psychonautů. Hlavním cílem je popsat vzorec užívání, subjektivní důsledky a význam užívání psychoaktivních látek v životě psychonautů z pohledu jich samotných. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl tvořen 5 respondenty, kteří byli vybráni na základě kombinace dvou metod – metody sněhové koule a záměrného výběru. Metody: Zvolenou metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor, kdy získaná data byla analyzována metodou vytváření trsů a metodou zachycení vzorců, a dále online dotazník, který byl vyhodnocen za pomoci záznamového archu na základě principů deskriptivní analýzy. Výsledky: Charakteristické vzorce užívání psychonautů byly identifikovány jako velmi podobné psychedelické terapii. Nejčastěji užívanými látkami jsou konopné látky, halucinogenní houby a LSD. Negativní dopady psychonautismu byly definovány zejména na psychologické a sociální úrovni. V důsledku psychonautismu došlo z pohledu samotných uživatelů k pozitivním změnám v systému jejich hodnot, postojích i v jejich jednání, a to rovněž jak na psychologické, tak na sociální úrovni. Většina respondentů hodnotí tyto zážitky jako velmi významné. Nejčastěji zmiňovanými motivační faktory jsou sebepoznání, transcendence, jednota se sebou samým, s druhými a s Bohem. Závěr: Záměr a cíle práce byly naplněny. Psychonautismus vykazuje podobné rysy jako psychedelická terapie s tím rozdílem, že probíhá v neklinickém prostředí bez odborného dohledu. Ačkoliv tato forma užívání psychoaktivních látek nemusí představovat problém pro společnost, pro konkrétní uživatele přináší některá rizika. Klíčová slova: psychonaut – psychonautismus – změněné stavy vědomí – užívání drog – následky užívání – motivace k užívání
Abstract v angličtině:
Abstract Background: Psychonautics is a scientific method used to describe intoxication and effects of psychoactive substances and a form of recognition used by some in order to achieve self- experience and transcendence. Hallucinogenic and psychedelic substances most commonly used for this purpose can possess therapeutical, but also destructive potential, how many researches on the psychedelic therapy topic have shown. During auto-experiments, these substances are being used in nonclinical environment and often without professional or other control, which can lead to many risks, but also benefits. Aim: The goal is to understand the way of psychonautics self-defining through statements and actions of psychonauts. The main goal is to describe a pattern of drug use, subjective consequences and meaning of psychoactive substances use in the lives of the psychonauts from their point of view. Sample: Research set consisted of 5 respondents chosen based on two methods – the snowball method and intended selection. Methods: The used method of data collection was a semistructured interview, in which the collected data was analysed by the clustering method and pattern recording method and an online questionnaire that has been evaluated based on descriptive analysis principles by an answer sheet. Results: Characteristic patterns of psychonauts’ drug use were identified as very similar to psychedelic therapy. The most commonly used substances are cannabis, hallucinogenic mushrooms and LSD. Negative effects of psychonautics were defined mainly on psychological and social levels. In consequence of psychonautics, there has been a positive change in the value system of the users from their own perspective, in their attitude and actions on both psychological and social levels. Majority of the respondents rate this experience as most significant. The most commonly mentioned motivational factors are self- recognition, transcendence, being one with oneself, with others and with God. Resume: Intention and goals of the thesis were fulfilled. Psychonautics exhibits the same features as psychedelic therapy except it is set in nonclinical environment without professional control. Although this form of psychoactive substances use does not have to pose a thread to society, it brings certain risks to particular users. Keywords: psychonaut – psychonautics – altered states of consciousness – drug use – consequences of drug use – motivation to use drug
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Stifterová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Stifterová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Stifterová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Čablová 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 356 kB