velikost textu

Analýza lékových problémů („drug-related problems) v ambulanci lékaře II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza lékových problémů („drug-related problems) v ambulanci lékaře II.
Název v angličtině:
Analysis of drug-related problems in outpatients II.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Sperottová
Vedoucí:
Mgr. Martin Doseděl
Oponent:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Id práce:
142599
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékové problémy, klinická farmacie, ambulantní péče
Klíčová slova v angličtině:
drug-related problems, clinical pharmacy, outpatient care
Abstrakt:
Abstrakt Analýza lékových problému („drug-related problems“) v ambulanci lékaře II. Autor: Šárka Sperottová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: Lékový problém (DRP – drug-related problem) je dle Pharmaceutical Care Network Europe – PCNE – událost nebo okolnost zahrnující farmakoterapii, která skutečně nebo potenciálně interferuje se zamýšleným výsledek terapie. S lékovými problémy se setkáme snad v každé ambulanci lékaře všude na světě. Patřičnou spoluprací lékaře a farmaceuta by jejich četnost mohla klesnout a být přínosem pro pacienta i zdravotní systém. Práce je v teoretické části zaměřená na antikoagulancia, hlavně léčiva skupiny DOAC – direct oral anticoagulants – a jejich lékové problémy. Obsahem praktické části je pak samotná analýza lékových problémů vyskytujících se v ordinaci praktického lékaře. Cíl: Teoretická část – popsat proces hemostázy a možnosti ovlivnění tohoto procesu léčivy. Rozebrat lékové problémy, vyskytující se ve skupině antikoagulancií, zvláště perorálních antikoagulancií a heparinů. Praktická část – identifikovat a popsat lékové problémy, zařadit je do PCNE klasifikace pro V5.01. Analyzovat a popsat nejčastější DRP vyskytující se v ambulanci praktického lékaře. Navrhnout jejich řešení a po konzultaci s lékařkou zapsat, jak byla daná intervence přijata. Metodika: Data byla sbírána od 20. února do 29. března 2018 a analyzována deskriptivní statistikou. Sběr probíhal v ordinaci praktických lékařů, která byla součástí nemocničního komplexu ve městě Olomouc. Celkem bylo zkontrolováno 54 pacientů. Pacienty k auditu vybírala lékařka na základě vlastního uvážení. Následovala identifikace, popsání a zařazení lékových problémů zjištěných z dokumentace podle klasifikace PCNE verze 5.01 a jejich vyhodnocení. Po konzultaci s lékařem bylo uvedeno přijetí intervence. Výsledky: Farmakoterapie byla zkontrolována u 54 pacientů, 28 mužů a 26 žen. Průměrný věk byl 72,6 let. Průměrně bral jeden pacient 6,9 léčivého přípravku a bylo u něj evidováno 2,8 problému. Bylo u nich nalezeno celkem 150 DRP. Mezi nejčastější DRP patřily problémy s výběrem léčiva (50 % ze 150) a jeho dávkováním (41 % ze 150). Konkrétněji šlo o nejasné či nevhodné indikace, kdy byl léčivý přípravek užíván bez podpory indikace v anamnéze. U nevhodného dávkového schématu a časování léčiva se jednalo většinou o dávku užívanou odděleně od ostatních léčiv, i když nebylo nutné užívat ji odděleně od ostatních. Většina našich návrhů na změnu farmakoterapie byla lékařkou přijata. Závěr: Identifikované DRP byly rozřazeny do klasifikace, statisticky zpracovány a konzultovány s lékařkou. Naše práce analyzovala nejčastěji se vyskytující problémy v ordinaci praktického lékaře a navrhla jejich management. Výsledky jsou nicméně limitovány hlavně malým počtem pacientů a nemožností mluvit s ostatními lékaři a pacienty. Do budoucna by bylo dobré aspoň částečně tyto limity omezit. Klíčová slova: lékové problémy, klinická farmacie, ambulantní péče, PCNE klasifikace, antikoagulancia
Abstract v angličtině:
Abstract Analysis of drug-related problems in general practitioners office II. Author: Šárka Sperottová Supervisor of the thesis: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Background: A Drug-Related Problem – DRP – is according to Pharmaceutical Care Network Europe – PCNE – an event or circumstance involving drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcomes. We can encounter DRP in every general practitioner’s – GPs – office all around the world. But with proper cooperation between practitioners and pharmacists we could reduce the number of problems. That would be big benefit for patients and health system as well. This thesis is focused on anticoagulant drugs, mainly on DOAC group – direct oral anticoagulants - and their DRP in it’s theoretical part. Practical part of thesis is analysis of DRP in GPs office itself. Aim: Theoretical part – describe the process of haemostasis and the possibilities of influencing this process by drugs. Discuss DRP of anticoagulants, especially oral anticoagulants and heparins. Practical part – identify and describe DRP. Sort them by PCNE Classification for DRP V5.01. Analyse and describe the most frequent drug-related problems occurring in general practitioner’s office. Suggest a solution to the GP, and after consultation write down her rate of acceptance of our intervention. Methodology: The data collection was held at the GPs office in Olomouc from February 20 to March 29 in 2018. The data was analysed by descriptive statistics. We checked 54 patients. They were selected by the doctor. Selection by GP was based on her own discretion. We continued with the identification of DRP from the medical records, then description and classification of the DRP according to PCNE classification for DRP version 5.01. Finally, we evaluated the problems, and after consultation with the doctor, wrote down her acceptance of the intervention. Results: We revised medical records of 54 patients, 28 men and 26 women. An average age was 72,6. One patient took 6,9 drugs on average and there were registered 2,8 drug-related problems per one patient on average. Overall there were 150 DRP. The most common DRP were problems with drug choice (50 % of 150 DRP) and its dosage (41 % of 150 DRP). Specifically, it was unclear or inappropriate indication when medication was used without proper indication in medical history. Most of our suggestions for pharmacotherapy changes were accepted by the practitioner. Conclusion: Identified DRP were categorized, statistically processed and consulted with GP. Our work analysed the most common problems in the GPs office and suggested their management. However, the results were limited mainly by the small number of patients and the inability to speak to other doctors and patients. For next time it would be appropriate reduce the limits as much as possible. Key words: drug-related problems, clinical pharmacy, ambulant care, PCNE classification, anticoagulants
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Sperottová 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Sperottová 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Sperottová 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Doseděl 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 152 kB