velikost textu

Distribution functions of asteroid physical properties

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Distribution functions of asteroid physical properties
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Cibulková
Školitel:
Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Oponenti:
Anna Marciniak
David Polishook
Konzultant:
Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Id práce:
142546
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
asteroids; sparse photometry; distributions; statistics
Abstrakt:
Název: Distribuční funkce fyzikálních vlastností asteroidů Autor: Helena Cibulková Abstrakt: Náplní této práce je využití fotometrických dat řídkých v čase, která jsou produkovaná velkými přehlídkami oblohy, a s jejich použitím zkoumáme fyzikální vlastnosti různých skupin planetek. V principu není možné modelovat individuálně všechny planetky, protože nové jsou neustále objevovány a nemáme pro ně dostatečné množství dat. V této práci proto prezentujeme odlišný, statistický přístup. V několika článcích jsme představili dvě nezávislé metody, které využívají aproximaci trojosým elipsoidem a na syntetických datech jsme otestovali jejich použitelnost a omezení. Ukázali jsme, že je lze využít pro fotometrické databáze jako je Lowell Observatory database či Pan-STARRS. Výstupem jsou rozdělení směrů rotačních os a protaženích skupin planetek a s využitím Kolmogorovova-Smirnovova testu hledáme mezi skupinami rozdíly. Hlavním výsledkem této práce je nerovnoměrné rozdělení ekliptikálních délek rotačních os. Navíc jsme zjistili, že je tato nerovnoměrnost výraznější pro planetky s malým sklonem dráhy, a že distribuce je také závislá na protažení planetek. Spustili jsme několik simulací a testů, ale nenašli jsme žádné uspokojivé vysvětlení tohoto výsledku. Dále jsme zjistili, že malé planetky (D < 25 km) jsou v průměru více protažené než velké planetky. Zkonstruovali jsme také rozdělení pro 13 velkých rodin hlavního pásu; zjistili jsme, že rozdělení ekliptikálních šířek rotačních os rodiny Gefion je výrazně odlišné od planetek tvořících pozadí; a že členové rodiny rodiny Massalia a Phocaea jsou protaženější než jejich pozadí.
Abstract v angličtině:
Title: Distribution functions of asteroid physical properties Author: Helena Cibulková Institute: Astronomical Institute of Charles University Supervisor: Mgr. Josef Ďurech, Ph.D., Astronomical Institute of Charles Univer- sity Abstract: In this thesis, I utilize photometric data sparse in time produced by all-sky surveys and investigate physical properties of large asteroid populations. In principle, the individual approach to asteroid modeling cannot compass all objects because new asteroids are continually discovered and we do not have enough data for them. Therefore, in this work I present an essentially different, statistical approach. In a series of papers, we developed two independent methods which use a triaxial-ellipsoid approximation, and we test their applicability and limits. We prove they can be used to the photometric databases like Lowell Observatory database or Pan-STARRS. The output quantities are distributions of the spin axis directions and shape elongations for asteroid populations, and using the Kolmogorov-Smirnov test we search for differences among them. The main result of my work is that the distribution of ecliptical longitudes of spin axes is nonuniform. Moreover, this nonuniformity is more significant for asteroids with low orbital inclinations and the distribution is dependent on the shape elongation. We ran a number of simulations and tests, but we did not find a clear explanation of this enigmatic result. We found that small asteroids (D < 25 km) are on average more elongated than large ones. We also constructed distributions for 13 main-belt families; as to the distributions of spin axes latitudes, we found that Gefion family is significantly different from its background and when studying distributions of elongations, we found that Massalia and Phocaea have more elongated members than corresponding backgrounds. Keywords: asteroids; sparse photometry; distributions; statistics iii
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Cibulková 19.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Cibulková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Cibulková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Anna Marciniak 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta David Polishook 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. 159 kB