velikost textu

Identification of key regulators of gene expression in mammalian oocyte and embryo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identification of key regulators of gene expression in mammalian oocyte and embryo
Název v češtině:
Identifikace klíčových regulátorů genové exprese v savčím oocytu a embryu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Denisa Pešanová
Školitel:
Ing. Andrej Šušor, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D.
Chih-Jen Lance Lin, Dr.
Id práce:
142542
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová a buněčná biologie (P1529)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
cap dependentní translace, oocyt, 4E-BP1, mTOR dráha, transkriptom, in situ hybridizace, mRNA
Klíčová slova v angličtině:
cap dependent translation, oocyte, 4E-BP1, mTOR pathway, transcriptome, on situ hybridization, mRNA
Abstrakt:
Souhrn práce Savčí oocyt je vysoce diferencovaná buňka, ze které po oplození vzniká embryo. Na konci růstové fáze se plně dorostlý oocyt stává transkripčně inaktivním. Během následujících fází vývoje oocytu, tedy během jeho zrání, oplození a následně během časného embryonálního vývoje, jsou využívány pouze transkripty nasyntetizované v růstové fázi oogeneze, které oocyt skladuje k pozdějšímu využití. Distribuce mRNA je úzce svázána s lokalizací a funkcí proteinu, který kóduje. Tohoto mechanismu regulace genové exprese využívají různé typy buněk. Zatím ovšem není mnoho známo o lokalizaci mRNA molekul a jejich translaci v savčím oocytu a časném embryu. Cílem této práce bylo detekovat celkový transkriptom a komponenty translačního aparátu v savčím oocytu a dvoubuněčném embryu a odhalit mechanismus regulující translaci, která je důležitá pro správný vývoj oocytu a embrya. Ukázali jsme, že jádro myšího i lidského oocytu obsahuje RNA molekuly a RNA vazebné proteiny. Po rozpadu jaderné membrány dochází k translaci v oblasti chromosómů. Předpokládáme, že molekuly mRNA, které jsou přítomny v jádře oocytu, jsou následně po rozpadu jaderné membrány zpřístupněny translačnímu aparátu a dochází k jejich translaci a vzniku proteinů, které jsou důležité pro správný průběh meiotického zrání oocytu a časného embryonálního vývoje. Tato translace je řízena skrze mTOR–eIF4F dráhu, která je aktivovaná po rozpadu jaderné membrány. Tyto výsledky nasvědčují tomu, že asymterická lokalizace RNA určuje načasování a lokalizaci translace v savčích oocytech.
Abstract v angličtině:
Abstract Mammalian oocyte is a highly differentiated cell which gives rise to an embryo after fertilization. Importantly, fully-grown oocytes become transcriptionally inactive at the end of the growth phase. During following stages of development, i. e. meiotic maturation of the oocyte and early embryonic development, only transcripts previously synthesized and stored are used. The tight correlation between mRNA distribution and subsequent protein localization and function provides a mechanism of spatial and temporal regulation of gene expression used by various cell types. However, not much is known about mRNA localization and translation in the mammalian oocyte and early embryo. The aim of my thesis was to determine the localization of transcripts and components of translational machinery in the mammalian oocyte and embryo and to uncover the mechanisms of spatiotemporal regulation of translation as a prerequisite for correct oocyte and embryo development. We have shown that nuclei of both mouse and human oocytes contain RNA molecules and RNA binding proteins. Following the nuclear envelope breakdown (NEBD), translational hot-spots occur in the area surrounding the nuclear region. We suppose that mRNAs previously retained in the nucleus are released to the cytoplasm during NEBD and their subsequent translation gives rise to proteins essential for further meiotic progression and embryonic development. We have further shown that protein synthesis in the mentioned hot-spots is regulated via mTOR–eIF4F pathway, which is activated after NEBD. Taken together our results support the notion that asymmetric localization of RNA determines the timing and localization of translation in mammalian oocyte.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Pešanová 5.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Pešanová 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Pešanová 203 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Denisa Pešanová 1.1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta Chih-Jen Lance Lin, Dr. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 574 kB