velikost textu

Pacht ve světle nového občanského zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pacht ve světle nového občanského zákoníku
Název v angličtině:
Usufructuary lease in the light of the New Civil Code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Siebertová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
142409
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 3. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pacht, propachtovatel, pachtýř
Klíčová slova v angličtině:
usufructuary lease, usufructuary lessor, usufructuary lessee
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená rigorózní práce se věnuje institutu pachtu, který je po dlouhé odmlce opět součástí občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pacht se vymezuje oproti obdobnému institutu, jímž je institut nájmu mimo jiné tím, že jeho podstatou není pouhé dočasné přenechání věci k jejímu užívání, nýbrž také požívání. Úprava pachtu se nalézá v ustanoveních § 2332 – § 2357 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kromě ustanovení obecných jsou upraveny také dva zvláštní druhy pachtu, a to pacht zemědělský a pacht závodu, jenž byl dříve za účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, označen jakožto nájem podniku. I přes rozdílnost pachtu a nájmu nelze zakrýt jejich částečnou podobnost či určité shodné znaky, a proto se i z tohoto důvodu pro pacht (není-li přímo v jednotlivých ustanoveních stanoveno něco jiného) použijí přiměřeně ustanovení o nájmu. V úvodu rigorózní práce je pojednáno o historickém vývoji pachtu, jakož také potřebě důsledného rozlišování mezi nájmem a pachtem. Předmětem dalších kapitol je rozbor pachtovní smlouvy, předmětu pachtu, úplaty, doby trvání pachtu, inventáře a v neposlední řadě rozbor jednotlivých způsobů skončení pachtu. Poslední kapitoly jsou věnovány dvěma zvláštním druhům pachtu, konkrétně pachtu závodu (včetně jeho srovnání s dříve upraveným nájmem podniku) a pachtu zemědělskému. Jelikož je česká právní úprava pachtu výrazně inspirována právní úpravou německou, je v jednotlivých kapitolách nahlédnuto právě do této právní úpravy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The professional thesis at hand is dedicated to the institute of usufructuary lease, which, following a long period of absence, has been incorporated into the Civil Code, i.e., Act No. 89/2012 Coll. Usufructuary lease differs from the related institute of lease, inter alia, by the fact that it is, in its essence, not the mere transfer of the use of an item for temporary use, but also for its utilisation. Usufructuary lease is enacted in Sections 2332 to 2357 of Act No. 89/2012. Coll., the Civil Code. These provisions entail, apart from general ones, also the usufructuary lease of agricultural land and of an enterprise. Under Act No 513/1991 Coll., the Commercial Code, the latter was referred to as the lease of a business. Despite its differences, it has to be said that usufructuary lease and lease share some common traits. This is also the reason that the provisions on lease apply, mutatis mutuandi, to the provisions of usufructuary lease, unless stated otherwise by a specific provision of the law. The introduction of the thesis deals with the historical development of usufructuary lease, as well as with the necessity of a consistent distinction between lease and usufructuary lease. The following chapters analyse the contract on usufructuary lease, the subject matter of usufructuary lease, the consideration, the duration of usufructary lease, the inventory and, last but not lease, the different forms of termination of usufructuary lease. The last chapters are dedicated to two special forms of usufructuary lease, the usufructuary lease of an enterprise (including comparison to its predecessor, the lease of a business) and agricultural usufructuary lease. Since Czech legislation regarding usufructuary lease was significantly inspired by its German equivalent, each chapter also discusses German legislation regarding usufructuary lease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Siebertová 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Siebertová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Siebertová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB