velikost textu

Skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Termination of employment contract
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Antošová
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
142408
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní poměr; skončení; zákoník práce
Klíčová slova v angličtině:
employment contract; termination; Labour Code
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Účelem práce je rozebrat problematiku skončení pracovního poměru podle českého právního řádu. Ambicí této práce je také zkoumat a posoudit, zda je prostřednictvím českého právního řádu naplněna adekvátní ochrana zájmů zaměstnanců v soudobém pracovním prostředí v různých podmínkách a za všech okolností a je-li tato ochrana v rovnováze s legitimním zájmem zaměstnavatelů udržet rozvoj pracovního procesu event. umožnit jeho zánik. Práce se dělí na pět částí. V první části se autorka zabývá vývojem legislativy a současnou právní úpravou, zásadami a formami skončení pracovního poměru. Druhá část popisuje ukončení pracovního poměru pracovněprávním jednáním, tedy dvoustranným nebo jednostranným projevem vůle jednoho ze subjektů pracovního poměru, který má za následek skončení tohoto pracovněprávního vztahu. Události, kterými dochází ke skončení pracovního poměru, jsou nastíněny v části třetí práce. Čtvrtá část pak doplňuje práci o všechny další aspekty, které s ukončováním pracovního poměru souvisejí. V poslední části autorka řeší situaci, kdy dojde ke skončení pracovního poměru neplatně. Závěrem se autorka vyjadřuje k možnosti větší liberalizace pracovního práva a vyslovuje názor na funkci současné legislativy při ochraně zájmů zaměstnanců i zaměstnavatelů.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The objective of the thesis rests in analysing the problems of the termination of the employment contract as per the Czech law. The ambition of this thesis is also to research and assess whether the Czech law fulfils an adequate protection of employees' interests in the present working environment in diffident conditions and under all and any circumstances and whether such protection is in balance with legitimate employers' interest to keep the working process development or enable its termination. The thesis is divided into five parts. The first part deals with legislation development and present legislation, principle and forms of the termination of the employment contract. The second part describes the termination of the employment contract by the Labour Code, i.e. a bilateral or unilateral will of one of the entities of the employment contract, which results in the termination of such employment relation. The events which result in the termination of the employment contract are outlined in the third part. The fourth part then supplements the thesis by all any other aspects relating to the termination of the employment contract. In the last part, the author deals with the situations when the employment contract is terminated invalidly. In conclusion, the author expresses her opinion of a possibility of larger liberalisation of the labour law and expresses her view of the function of the present legislation in the protection of both the employees' and employers' interests.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Antošová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Antošová 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Antošová 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 534 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB