velikost textu

Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva
Název v angličtině:
Film Law: A copyright perspective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivan David
Vedoucí:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Oponent:
JUDr. Irena Holcová
Id práce:
142405
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
filmové právo, film, audiovizuální dílo, autorské právo
Klíčová slova v angličtině:
film law, film, audiovisual work, copyright
Abstrakt:
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva (resumé) Rigorózní práce systematicky popisuje a analyzuje filmové právo chápané jako soubor norem ze soukromoprávní i veřejnoprávní oblasti, jejichž společným jmenovatelem je přímá či nepřímá regulace výroby a exploatace filmu, a to se zaměřením na filmové právo autorské. Práce se zaměřuje na současnou i historickou úpravu filmového práva autorského v České republice, přičemž v některých svých částech provádí jeho komparaci s filmovým právem autorským v dalších státech, zejména ve Spojených státech amerických. První část práce vymezuje obecné vzájemné souvislosti filmu a práva, zejména z pohledu práva autorského a práva na svobodu projevu. Zabývá se též mimo jiné otázkou, nakolik je film „uměním“ a jakou tato otázka hraje roli v jeho právní regulaci. Druhá část práce vymezuje základní pojmy a koncepty, se kterými se setkáváme ve filmovém právu autorském, jakož i v samotné praktické filmové produkci a distribuci, která je tímto právem upravena. Jsou tedy především definovány hlavní oblasti filmového práva obecně, kterými jsou právo autorské, právo související s právem autorským, právo proti nekalé soutěži, mediální právo, reklamní právo a právo na ochranu osobnosti. Dále je vymezeno, co lze v právní teorii rozumět pod pojmy film, filmové dílo, audiovizuální dílo, kinematografické dílo a dílo audiovizuálně užité. Stručně je vysvětlen proces filmové produkce, její funkce, stádia a formy, jakož i navazující proces filmové distribuce. Konečně jsou v této části definovány a vysvětleny hlavní profese, se kterými se setkáváme v běžném filmovém štábu v celém průběhu filmové výroby, jakož i právní a praktická povaha herectví. Třetí část práce shrnuje dosavadní vývoj autorskoprávní ochrany filmů na území České republiky, resp. bývalého Československa (a částečně Rakouska-Uherska), ale též vývoj v této oblasti v dalších národních právních řádech evropských států, ve Spojených státech amerických a na úrovni mezinárodního a komunitárního práva. Čtvrtá část především vysvětluje, jak je právně koncipována filmová produkce a filmová distribuce v současné České republice. Předestírá, že profesionální filmová výroba i filmová distribuce mají převážně charakter živnostenského podnikání a že při tomto podnikání musí být mimo jiné dodržovány požadavky tzv. zákona o audiovizi. Zvláštní pozornost je věnována otázce autorství ve filmu a jeho důsledku pro právní pojetí filmového stylu a žánru. Dále jsou popsány některé specifické otázky filmové distribuce, jako je právní regulace filmových plakátů, filmových titulků či dabingu; analyzován je rovněž zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, který představuje novou formu právní úpravy distribuce audiovizuálních děl prostřednictvím tzv. služeb video-on-demand. Popsány jsou detailně též právní vztahy, které vznikají při filmové výrobě a po jejím ukončení mezi producentem na strané jedné a členy filmového štábu, herci, distributorem a divákem na straně druhé. Pátá část práce se věnuje otázce smluv užívaných ve filmovém právu autorském, zejména užití institutu licence ve filmové produkci a distribuci, a to jednak některých tzv. licencí zákonných, ale zejména licencí, které jsou sjednávány smluvně. V rámci výkladu o smluvních licencích jsou mimo jiné vysvětleny náležitosti zásahu do všeobecných osobnostních práv. Šestá část předkládané rigorózní práce se zabývá relevantními soudními rozhodnutími v České republice a ve Spojených státech amerických.
Abstract v angličtině:
Film Law: A Copyright Perspective (Abstract) The rigorous work describes and analyses the film law, understood as a set of norms of public and private law, bound by common denominator in the form of direct or indirect regulation of production and exploitation of film, with a special focus on film copyright. The work focuses on contemporary and historical treatment of the film copyright in the Czech Republic, while in some parts performs its comparison with the film copyright in other countries, particularly in the United States of America. The first section defines the general mutual relations between film and law, especially in terms of copyright and the right to freedom of expression. Inter alia, it also deals with the question of film as “art”, and how this issue plays a role in its legal regulation. The second part of the paper specify the basic terms and concepts which could be found in the film law as well as in the practical film production and distribution itself governed by this law. First of all, the paper defines the main areas of the film law in general, meaning copyright and its neighbouring rights, unfair competition law, media law, advertising law and protection of personality rights. Further on, it is specified what could be understood in legal theory by terms film, film work, audiovisual work, cinematographic work and underlying work. Moreover, the paper briefly explains the process of film production, its function, stages and forms, as well as the following process of the film distribution. Finally, this part of the paper defines and explains the main professions which are to be found within the ordinary film crew in the whole course of the film production, as well as the practical and legal nature of the dramatic art (acting). The third part of the thesis summarizes the up-to-now development of the copyright protection of films in the territory of the Czech Republic and the former Czechoslovakia (and partly Austria-Hungary), but also the development in this area of law in other national laws of the European states, the United States of America, as well as on the level of the international and EU law. The fourth part explains how the conception of the film production and distribution is legally construed in the present Czech Republic. It argues that the professional film production as well as distribution does mainly take form of the business in trade, and that in the course of this undertaking the subjects in question must abide by, among others, the so- called Audiovisual Act. Particular attention is paid to the question of authorship in the film and its implications for the legal concept of film style and genre. Furthermore, there are described some of the specific questions of film distribution such as legal regulation of film posters, film subtitles or dubbing; there is also analysed the Audiovisual Media Services On Demand Act, which represents a new form of legal regulation of the film distribution by the so-called video-on-demand services. There are also described in detail the legal relationships which come into being during and after the film production between the producer on one side, and the members of the film crew, actors, distributor and spectator on the other side. The fifth part of the paper is devoted to the issue of contracts used in the area of the film copyright, particularly the use of the institute of licence in the film production and distribution – meaning partly the so-called statutory licences, but most of all the licences which are negotiated in the contracts. Within the scope of the commentary on the contractual licences, there are among other things explained the conditions of the interference with the general personal rights, but as well the conditions of the so-called product placement and merchandising. The sixth part of the thesis deals with the relevant judicial decisions in the Czech Republic and in the United States of America.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivan David 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivan David 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivan David 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Irena Holcová 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB