velikost textu

Srovnání všeobecného občanského zákoníku a občanského práva na Slovensku v letech 1918 - 1938 (manželské právo, dědické právo, věcná práva a obligační právo)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání všeobecného občanského zákoníku a občanského práva na Slovensku v letech 1918 - 1938 (manželské právo, dědické právo, věcná práva a obligační právo)
Název v angličtině:
Comparison of the general civil code and civil law in Slovakia between 1918 and 1938 (matrimonial law, law of inheritance, property rights and law of obligations)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Čegan
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Kindl
Oponent:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Id práce:
142404
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Všeobecný občanský zákoník, soukromé právo na Slovensku, srovnání, manželské právo, dědické právo, věcná práva, obligační práva
Klíčová slova v angličtině:
The General civil code, the private law in Slovakia, comparison, matrimonial law, law of inheritance, the property rights, law of obligations
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této rigorózní práce je srovnání soukromého práva na Slovensku a Všeobecného občanského práva v oblasti manželského, dědického, věcného a obligačního práva v období let 1918 až 1938. Rigorózní práce se zaměřuje na přiblížení jak Všeobecného občanského zákoníku, tak i základních institutů soukromého práva na Slovensku. Práce taktéž analyzuje historický vývoj obou srovnávaných práv a zároveň přibližuje snahy o unifikaci soukromého práva v Československu. V rigorózní práci se nachází definice všech srovnávaných práv. Nejdříve je přiblížena právní úprava Všeobecného občanského zákoníku. Následně jsou popsány rozdíly s právní úpravou soukromého práva na Slovensku. Tato práce také popisuje problematiku střetu Všeobecného občanského zákoníku a soukromého práva na Slovensku. Na závěr se tato rigorózní práce soustředí na srovnání Všeobecného občanského zákoníku v Československu a Občanského zákoníku z roku 2012.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this thesis is a comparison between the private law in Slovakia and General civil code in the field of matrimonial law, law of inheritance, property rights and law of obligations in the period 1918 – 1938. Thesis concentrates not only on General civil code, but also on basics of private law in Slovakia. Thesis also analyzes historical evolution of unification of private law in Czechoslovakia. There is a definition of all compared laws in this thesis. Firstly General civil code is approached. Secondly differences with private law in Slovakia are defined. Thesis also describes the issue of confrontation between General civil code and private law in Slovakia. Finally this work concentrates on the comparison between General civil code in Czechoslovakia and Civil code from 2012.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Čegan 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Čegan 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Čegan 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Kindl 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 172 kB