velikost textu

Zvládání stresu a životních událostí ve vztahu ke smyslu pro humor a psychologické pohodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvládání stresu a životních událostí ve vztahu ke smyslu pro humor a psychologické pohodě
Název v angličtině:
Coping of Stress and Life Events in Connection with Sense of Humor and Psychological Well-being
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dagmara Fodorová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Oponent:
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Id práce:
141993
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
humor, smysl pro humor, osobní pohoda, stres, životní události, copingové strategie
Klíčová slova v angličtině:
humour, sense of humour, well-being, stress, life events, coping strategies
Abstrakt:
Abstrakt Teoretická část diplomové práce se zabývá především definicí a vymezením pojmů humoru, smyslu pro humor, stresu, životních událostí a osobní pohody a současně předkládá přehled základních teorií vztahujících se k těmto tématům. Cílem práce je však hledat jednotlivé souvislosti mezi zmiňovanými tématy. Především se snaží poukázat na pozitivní vliv smyslu pro humor na zvládání stresu a životních událostí. Empirická část práce se snaží ukázat smysl pro humor jako jednu z copingových strategií. Empirická část je založena na zpracování závěrů, které přinesla kvalitativní sonda, založena na hloubkových rozhovorech na téma smyslu pro humor a jeho souvislostí. Kvalitativní rozbor slovního materiálu naznačuje jednak souvislost smyslu pro humor s osobní pohodou a jednak předkládá smysl pro humor jako jednu z copingových strategií stresu a životních krizí. Klíčová slova: humor, smysl pro humor, osobní pohoda, stres, životní události, copingové strategie
Abstract v angličtině:
Abstract: The theoretical part of the thesis mainly deals with the definition of humor, sense of humor, stress, life events and personal well-being and at the same time presents an overview of the basic theories related to these topics. The aim of the work is to look for individual links between mentioned topics. Primarily tries to highlight the positive impact of a sense of humor for coping with stress and life events. The research seeks to show a sense of humor as one of the coping strategies. The research seeks is based on processing the conclusions brought about a qualitative probe, based on in-depth interviews on a sense of humor and its connections with another variables. Qualitative analysis of verbal material suggests a sense of humor in connection with personal well-being and presents a sense of humor as one of the coping strategies of stress and life events. . Keywords: humour, sense of humour, well-being, stress, life events, coping strategies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dagmara Fodorová 757 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dagmara Fodorová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dagmara Fodorová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 371 kB