velikost textu

Soudní poplatky v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudní poplatky v civilním procesu
Název v angličtině:
Court fees in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Křiváček
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
141913
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soudní poplatky
Klíčová slova v angličtině:
court fees
Abstrakt:
Soudní poplatky v civilním procesu - abstrakt Tato práce se zabývá soudními poplatky v civilním procesu. Cílem práce je především popsat institut soudních poplatků, naznačit postup soudů při rozhodování v oblasti soudních poplatků v civilním procesu a poukázat na problémy vznikající v praxi a nabídnout jejich řešení, to vše očima vyššího soudního úředníka, který přichází do kontaktu s poplatky nejčastěji. Autor práce je asistentem soudce okresního soudu v Českých Budějovicích. Práce je rozdělena do tří základních částí. První část se zabývá soudními poplatky obecně. Nejdříve je vysvětlen pojem, předmět a především účel soudních poplatků. Následuje kapitola o pramenech práva týkajících se soudních poplatků. Poté dostávají prostor obecné náležitosti. Rozebírá se, kdo je poplatníkem, kdy vzniká poplatková povinnost. Druhá část práce se věnuje institutu osvobození od soudních poplatků, jak individuálnímu na základě rozhodnutí soudu, tak i osvobození přímo ze zákona. Určitý prostor dostane i úprava bezplatného ustanovení zástupce pro řízení, která s individuálním osvobozením úzce souvisí. Tyto instituty jsou aktivními nástroji práva na přístup k soudu. Konečně třetí část se pak zaměřuje na vlastní problematiku soudních poplatků v civilním procesu, tedy na samotný postup soudů při jejich vyměření a ukládání, na následky nezaplacení poplatku, na možnost obrany účastníků proti nesprávně vyměřenému poplatku, na postup soudů při vracení poplatku a na rozhodování o přechodu poplatkové povinnosti. V této části je popsána řada aplikačních problémů a značný prostor dostala i problém, který nastal s novelou č. 218/2011 Sb., v souvislosti s časovou působností ustanovení o vracení soudních poplatků. V závěru jsou shrnuty nejzávažnější problémy a nedostatky zákonné úpravy soudních poplatků a nastíněn pohled de lege ferrenda.
Abstract v angličtině:
Court fees in civil proceedings - abstract This thesis as its name suggests is dealing with court fees in Czech civil proceedings. The aim of it is especially to describe institute of court fees, indicate procedure of courts in this area in civil proceedings, point to difficulties arising in praxis and to propose its solutions. That all in view of court clerk who operates with court fees most often. The author of this thesis works as an assistant of judge at district court, so he’s supposed to be well orientated in this matter. The thesis is divided into three basic parts. The first one is dealing with court fees generally. At first it is explained the term, object and especially functions of court fees continuing by the chapter about sources of law relating to court fees. Then the general elements have turn. It is described who is fee-payer and when the fee obligation occurs. The second part is concerning with institution of exemption from paying court fees, both individually by judicial decision and directly by law. Certain part is dealing with possibility of a free legal adviser appointing which is closely associated with individual fee exemption institute. These institutes actively support the right to free access to court. The third part focus on court fees in civil proceedings itself. That means it focus on court proceedings during its assessing and laying, on consequences of its non-payment, possibility of defense against wrong assessed fee, proceedings of fee returning and on decision about fee obligation transition. In this part of thesis there is described many application problems and considerable room was given to troubles arising with 218/2011 Sb. novel in context of time force of provision dealing with fee return. At the end of this thesis the most serious problems and failings of legal regulation of court fees are summarized and there’s room for de lege ferrenda point of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Křiváček 845 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Křiváček 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Křiváček 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB