velikost textu

Historik W. W. Tomek a jeho význam v českém dějepisectví.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historik W. W. Tomek a jeho význam v českém dějepisectví.
Název v angličtině:
The historian W. W. Tomek and his importance in Czech historiography.
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Roman Pazderský
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D.
Id práce:
141677
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Wácslaw Wladiwoj Tomek|česká historiografie 19. století|dějiny dějepisectví|historické myšlení|česká společnost 19. století
Klíčová slova v angličtině:
Wácslaw Wladiwoj Tomek|Czech Historiography in 19th Century|History of Historiography|Historical Thinking|Czech Society in 19th Century
Abstrakt:
Abstrakt Roman PAZDERSKÝ, Historik W. W. Tomek a jeho význam v českém dějepisectví, disertační práce, FF UK, Praha 2019 Předkládaná disertační práce je pokusem o ucelené zhodnocení významu českého historika Wácslawa Wladiwoje Tomka (1818-1905) pro českou historiografii. Základním metodologickým předpokladem práce je přesvědčení, že významu Tomkova myšlenkového přínosu lze adekvátně porozumět pouze na půdorysu širších souvislostí jeho života a díla, které jsou vnímány ve své integrální propojenosti s odpovídajícími sociálními, politickými a kulturními kontexty dějin české společnosti 19. století. Úvodní kapitoly práce přinášejí detailní přehled pramenů a literatury k tématu, včetně pojednání o dosavadních tomkovských reflexích v širším, než jen úzce historiografickém měřítku. Podstatnou součást úvodu tvoří podkapitola Česká historiografie jako badatelské téma, usilující o nalezení vhodného konceptualizačního klíče ke kompetentním úvahám o proměnách českého dějepisectví 19. století na pozadí relevantních sociálně historických souvislostí. Následující kapitola s titulem Dlouhý život v krátkém nástinu představuje přehledný nástin Tomkova života, jehož cílem není postižení vyčerpávajícího biografického komplexu, ale spíše odpovídajícího kontextu, v němž je třeba Tomkovo myšlení a dílo pro adekvátní porozumění ukotvit. Poslední a nejobsáhlejší část disertační práce reprezentuje kapitola Tomkovo historické myšlení, která přináší systematický rozbor a následnou syntetizaci všech podstatných oblastí myšlenkového přínosu, který Tomek české historiografii zanechal, a to od pojetí českých dějin přes specifickým způsobem pojatou valenci mezi vědou a politikou, kulturně historická a regionálně historická studia až po výkladovou koncepci rakouských dějin a z ní vyplývající didaktické texty.
Abstract v angličtině:
Abstract Roman PAZDERSKÝ, The Historian W. W. Tomek and His Importance in the Czech Historiography, dissertation thesis, FF UK, Prague 2019 This dissertation thesis is an attempt to thoroughly evaluate the significance of the Czech historian Wácslaw Wladiwoj Tomek (1818-1905) for Czech historiography. The basic methodological assumption of the work is the belief that the meaning of Tomek's intellectual contribution can be adequately understood only on the basis of the broader contexts of his life and work, which are perceived in his integral interconnection with the corresponding social, political and cultural contexts of the history of the Czech society in the 19th century. The introductory chapters provide a detailed overview of the sources and literature on the subject, including the discussion of W. W. Tomek's present reflections in a wider rather than narrow historiographical space. The essential part of the introduction is the subchapter Czech Historiography as a Research Topic, aiming to find a suitable conceptualization key for competent reflections on the changes of the Czech historiography of the 19th century on the background of relevant social and historical contexts. The following chapter, titled "Long Life in a Short Impression," presents a clear outline of Tomek 's life, whose aim is not to affect the exhaustive biographical complex but rather the context in which is Tomek's thought needed to be anchored for an adequate understanding. The most extensive part of the work is represented by the chapter Tomek's Historical Thinking, which brings systematic analysis and the subsequent synthesis of all the essential areas of Tomek's historical contribution which he left in the Czech history, from the conception of Czech history through a specifically designed valency between science and politics, cultural historical and regional historical studies up to the interpretation concept of Austrian history and the resulting didactic texts from it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Roman Pazderský 4.57 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Roman Pazderský 3.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Roman Pazderský 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Roman Pazderský 129 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Roman Pazderský 386 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. 2.33 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 936 kB