velikost textu

Osvícenství jako počátek národního obrození?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osvícenství jako počátek národního obrození?
Název v angličtině:
Enlightenment as the Beginning of National Revival?
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Marek Fapšo
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Id práce:
141664
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny idejí|jazyk|osvícenství|národní obrození|18. století|historiografie|jazykověda|estetika|dějiny vědy|dějiny myšlení
Klíčová slova v angličtině:
History of Ideas|Language|Aesthetics|Enlightenment|National Revival|18th century|historiography|linguistics|aesthetics|history of science|history of thinking
Abstrakt:
Abstrakt Marek FAPŠO, Osvícenství jako počátek národního obrození?, disertační práce, Ústav českých dějin FF UK, Praha 2019 Disertace si klade za cíl zachytit dobu mezi lety 1760-1790, která bývá v českých zemích označována jako tzv. počátky národního obrození. Metodologicky vychází z tradice děl Michela Foucaulta v kombinaci s perspektivou environmentálních dějin. Za prvé se tedy zaměřuje na postižení synchronních souvislosti mezi sledovanými jevy, namísto hledání diachronních předchůdců a následovníků doby tzv. osvícenství. Za druhé pak omezuje pole bádání na fenomén reflexe přírody, krajiny a životního prostředí, které v druhé polovině 18. století získaly výrazné postavení v dobovém diskurzu. Jedním z leitmotivů je pak vztah obvykle oddělovaných větví humanitních a přírodní věd, které jsou nahlíženy v organické souvztažnosti. Práce je rozdělena na tři komplexní části. V první z nich se zaměřuje na dobovou reflexi jazyka jednak ve vztahu k debatám o zvířeckosti člověka (tzv. vlčí děti) a pak v souvislosti s rozvojem biologické taxonomie Carla Linného. V druhé části jsou tematizovány otázky koncepce dějin a dějinnosti na pozadí zapomenutého fenoménu Naturgeschichte spojujícího přírodovědnou a historickou perspektivu. Rovněž je tematizován vznik nových oborů archeologie a kritického dějepisectví, jenž souvisí s obecnější změnou vztahu člověka ke krajině. V poslední části pak přichází ke slovu umělecká tvorba (básnictví) zachycující rovněž životní prostředí člověka, přičemž je pozornost věnována i vztahu paleontologických objevů a sběru starobylých pohádek a básní. Obě sféry lidské činnosti se výrazně vyvíjely ve stejné době. Cílem práce je nabídnout diagnózu jakéhosi „zmraženého času“, který bývá velmi často redukován na problém jeho vztahu k následujícímu formování moderních národů v 19. století. Disertační práce rozšiřuje portfolio problémů a témat, které je možné s touto dobou spojovat a které mohou pomoci znovu promyslet již ustálené obrazy o vzniku moderní (nejen) české společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract Marek FAPŠO, Enlightenment as the Origin of National Revival?, dissertaion, Institute of Czech History, Charles University, Prague 2019 Dissertation aims a goal to catch an age between 1760-1790, which is usually in the Bohemian Lands taken as the so called beginning of the National Revival. Methodologically the dissertation stands upon tradition of Michel Foucault´s research and environmental history. Firstly, it brings synchronic connections of phenomena instead of searching for diachronic predecessors and followers of so called Enlightenment. Secondly, the dissertation brings up the reflections of nature, landscape and environment, which became an important issue in the second half of the 18th century. One of the leitmotivs is the relationship between usually disconnected realms of natural and human sciences. The work is divided into three main parts. The first one is focused on reflections of languages, their natural background and classifications related to Carl Linne´s taxonomy. Then the second deals with long forgotten concept of Naturgeschichte forging together natural and historical perspective. A topic is also devoted to new-born fields of expertise – archaeology and critical historiography – that have a special relation to landscape as well. In the last part the notion of nature and environment in art (poetry mainly) is developed, while inspection the common ground of palaeontology and collecting of fairy tales in the 18th century. The main goal of the dissertation is to map a certain „frozen time“, which is often reduced to its significance for the following periods of the 19th century – heavily for the so called National Revival. It creates a portfolio of problems and themes, connected to this age, that can help to rethink settled pictures of the beginning of modern Czech society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Fapšo 5.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Fapšo 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Fapšo 109 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Marek Fapšo 1.17 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 673 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 1.23 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.27 MB