velikost textu

Rozhodné právo v mezinárodním rozhodčím řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodné právo v mezinárodním rozhodčím řízení
Název v angličtině:
Applicable law in international arbitration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Gabriel Achour
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Id práce:
141608
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhodné právo; Mezinárodní rozhodčí řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Applicable Law; International Arbitration.
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je obecné a pokud možno komplexní představení problematiky rozhodného práva v mezinárodním rozhodčím řízení. Po úvodní části, kde jsou představeny specifika arbitráže a její odlišení od řízení soudního a dalších alternativních způsobů řešení sporů, jsou představeny jednotlivé teoretické koncepce pokoušející se uchopit rozhodčí řízení. Ve druhé a stěžejní části práce jsou představeny právní řády, které mohou mezi uzavřením rozhodčí smlouvy a nařízením výkonu rozhodčího nálezu nabýt postavení práva rozhodného pro určitou fázi či aspekt tohoto řízení. Diskutován je především vliv legis arbitri na rozhodčí řízení. Dále je pojednáno o vlivu legis loci executionis na uznávání a výkon rozhodčího nálezu. Pojednáno je také o problematice legis causae, a to jak pro případ jeho výběru stranami, tak postup při absenci tohoto výběru. Diskutována je rovněž rozhodčí smlouva, a to zejména v souvislosti s její separabilitou od smlouvy hlavní, jakož i v souvislosti s arbitrabilitou sporu. Představeny jsou proto i některé moderní názory na tuto problematiku. Prozkoumána je rovněž možnost meritorního rozhodování na základě nestátních normativních systémů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis (The Applicable Law in International Arbitration) is a general and comprehensive introduction of applicable laws in international arbitration. At first the characteristics of arbitration and its differentiation from litigation and other alternative dispute resolution are introduced as well as theories of arbitration as such. In its second and main part this thesis presents various legal systems, which may acquire the status of the law applicable to a particular phase or aspect of international arbitration. Firstly, the effect of lex arbitri on arbitration is discussed. Furthermore, this thesis discusses the effect of lex loci executionis on the recognition and enforcement of an arbitral award. The thesis also focuses on lex causae and both alternatives of its choice, i.e. to the parties choice of lex cause and to the absence of its choice. Arbitration agreement, particularly in relation to its separability from the underlying contract, as well as its relation to the arbitrability is explored in following part of this thesis. Last but not least this thesis takes into consideration the possibility of application of non-state normative systems in international arbitration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Gabriel Achour 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Gabriel Achour 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Gabriel Achour 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB