velikost textu

Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení
Název v angličtině:
Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. František Černý
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
141568
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrada nákladů, civilní řízení, úspěch ve věci
Klíčová slova v angličtině:
reimbursement of costs, civil proceedings, success in the case
Abstrakt:
Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení Abstrakt Cílem diplomové práce je podat ucelený výklad o problematice náhrady nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení. Přestože se podle některých názorů jedná pouze o podružnou součást civilního procesu, pro samotné účastníky řízení tomu tak jistě není. Jedná se o téma velice aktuální a zajímavé, které v posledních letech prochází bouřlivým vývojem. Práce je členěna na úvod, tři hlavní části a závěr. Úvod je věnován zejména vymezení cílů diplomové práce a zájmu odborné i laické veřejnosti o problematiku náhrady nákladů řízení. V první části se práce zabývá obecnou charakteristikou institutu nákladů řízení a definuje základní pojmy vztahující se k této problematice. Následně jsou popsány jednotlivé druhy nákladů řízení a jejich právní úprava. Druhá část práce je zaměřena na náhradu nákladů nalézacího řízení. Nejprve je výklad věnován obecným pravidlům obsaženým v občanském soudním řádu, která vycházejí zejména ze zásady úspěchu ve věci a ze zásady zavinění. Popsány jsou však také všechny výjimky, které tyto zásady doplňují. Druhá část se dále zabývá účelností vynaložených nákladů, instituty předžalobní výzvy, moderačního práva a také rozhodnutím o náhradě nákladů řízení. Následně je pojednáno o speciální úpravě náhrady nákladů řízení obsažené v zákoně o zvláštních řízeních soudních a rovněž o problematice opravných prostředků. Ve třetí části se práce věnuje náhradě nákladů vykonávacího řízení. S ohledem na dvoukolejnost české právní úpravy je tato část rozdělena na kapitolu o náhradě nákladů výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu a kapitolu o náhradě nákladů exekučního řízení podle exekučního řádu. V obou těchto kapitolách jsou nejprve rozebrány specifické druhy nákladů řízení a následně též pravidla pro jejich placení a náhradu. Výklad je zaměřen zejména na druhy nákladů exekuce a na náhradu nákladů bezvýsledné exekuce. Závěr obsahuje shrnutí celé problematiky a úvahy o možných změnách právní úpravy. Klíčová slova: náhrada nákladů, civilní řízení, úspěch ve věci
Abstract v angličtině:
Reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings Abstract The aim of the thesis is to describe comprehensively the issue of reimbursement of costs in trial proceedings and enforcement proceedings. Sometimes, it is considered to be only a marginal part of the civil procedure, however the reimbursement of costs is certainly very important for both parties to a case. Reimbursement of costs of proceedings is a very interesting topic that has been undergoing turbulent development in recent years. The thesis is divided into an introduction, three main parts and a conclusion. The introduction focuses mainly on the definition of the objectives of the thesis and subsequently the interest of the general public in the issue of reimbursement of cost is analyzed. The first part provides the general description of the institute of costs of proceedings and defines the essential terms related to this issue. Subsequently, the types of costs of proceedings and legal regulation connected with them are examined. The second part of the thesis focuses on reimbursement of costs in trial proceedings. The initial chapter explicates general rules contained in the Civil Procedure Code, which are based mainly on the principle of success in the case and the principle of fault. All exceptions to these principles are described too. The second part of the thesis also deals with the efficient spending of costs, the reminder before court action, the discretionary power of a judge and the decision-making process on reimbursement of costs. Finally, special rules contained in the Act on Special Court Proceedings as well as remedies are outlined. The third part is concerned with reimbursement of costs in enforcement proceedings. This part is divided into the chapter that analyzes reimbursement of costs in enforcement proceedings under the Civil Procedure Code and the chapter which examines reimbursement of costs in enforcement proceedings under the Enforcement Code. In both of these chapters, the specific types of costs are mentioned first. Rules determining who pays costs of proceedings and who reimburses costs of proceedings are explicated afterwards. Emphasis is placed on the types of costs which are reimbursed in enforcement proceedings conducted under the Enforcement Code. The conclusion contains a summary of the issue and possible changes to the legislation are discussed there too. Key words: reimbursement of costs, civil proceedings, success in the case
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Černý 966 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Černý 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Černý 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB