velikost textu

Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989
Název v angličtině:
Education in Ecclesiastical Law at Faculties of Theology and Law in the Czech Lands in the Years 1918-1989
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Nohel
Školitel:
prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Id práce:
141488
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
církevní právo, kanonické právo, konfesní právo, výuka na teologických fakultách, výuka na právnických fakultách, kanonistika, dějiny české teologie, dějiny teologie
Klíčová slova v angličtině:
church law, canon law, confessional law, teaching at theological faculties, teaching at faculties of law, the history of Czech theology, the history of theology
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá historií výuky církevně-právních předmětů na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-19895. Zkoumá strukturu předmětové skladby veškerých předmětů vztahujících se tematicky k církevnímu právu a její změny v závislosti na legislativním a dobovém kontextu v jednotlivých časových periodách. Práce dále mapuje působení jednotlivých vyučujících na univerzitách, které výuku církevně-právních předmětů realizovaly, přičemž stranou nezůstává ani jejich významná publikační činnost. Práce ve svém závěru předkládá strukturované medailonky vyučujících mapující dobu jejich studia, následného působení na jednotlivých univerzitách, publikační činnost, popř. další relevantní působení v církevních strukturách. Kompletní soupisy vyučovaných církevně-právních předmětů jsou pak obsaženy v samostatných chronologicky členěných přílohách zvlášť pro každou univerzitu.
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with the history of teaching religious-legal subjects of theology and law in the Czechlands in the years 1918-1989. The author examines the structure of all subjects thematically related to canon law and describes changes depending on the legislative and historical contexts of individual time periods. The work also maps the roles of different lecturers at universities that have been providing religious-legal subjects. Moreover, the author mentions major publications of those teachers. In its conclusion the thesis presents structured medallions of the teachers mapping their studies, subsequent exposure to individual universities, their publishing and other relevant activities in ecclesiastical structures. Complete lists of religious-legal subjects are then included in separate annexes chronologically grouped separately for each university.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Nohel 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Nohel 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Nohel 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petr Nohel 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Antonín I. Hrdina, DrSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 346 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 308 kB