text size

Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory
Titile (in english):
Graduals from the Workshop of Jan Táborský of Klokotská Hora
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Ema Součková
Supervisor:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Opponents:
PhDr. Pavel Brodský, CSc.
PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Consultant:
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Thesis Id:
141390
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Arts and Culture (P8109)
Study branch:
History of Christian Art (XUU)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
25/01/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Jan Táborský z Klokotské Hory, Fabián Puléř, Matouš Ornys z Lindperka, Matyáš Hutský z Křivoklátu, Ambrož Ledecký, Albrecht Dürer, Bernard Salomon, Jiří Melantrich starší, graduál, kancionál, miniatura, iluminace
Keywords:
Jan Táborský of Klokotská Hora, Fabián Puléř, Matouš Ornys of Lindperk, Matyáš Hutský of Křivoklát, Ambrož Ledecký, Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Bernard Salomon, George Melantrich the Elder, gradual, hymn-book, miniature, illumination
Abstract (in czech):
Anotace: Disertační práce je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů 16. století. První část se věnuje osobnosti písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějším iluminátorům, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Pozornost je směřována nejenom na často zmiňovaného Fabiána Puléře, ale také na Matouše Ornyse z Lindperka, Matyáše Hutského z Křivoklátu, Ambrože Ledeckého a další iluminátory. V této souvislosti nelze opominout grafické předlohy Martina Schongauera, Albrechta Dürera, Bernarda Salomona nebo domácí „melantrišské tisky“, podle kterých umělci tvořili. Náměty vyskytující se v tomto typu rukopisu jsou převážně biblické, korespondující se svátky liturgického roku. Kromě těchto motivů se však v graduálech setkáme v hojné míře i s různými formami prezentace donátorů či demonstrativním zobrazením konfese objednavatelů. Nedílnou součástí dekorací kodexů je též bohatá ornamentální složka, která v sobě zahrnuje jak groteskní motivy, tak rozviliny z druhově určitelných rostlin. Druhá část disertace se skládá z katalogu hudebních rukopisů, které můžeme z nějakého důvodu spojit s osobností písařského podnikatele Jana Táborského z Klokotské Hory. Vzhledem k dlouhému životu Jana Táborského vykazují jednotlivé exempláře odlišný styl výzdoby, což je způsobeno různými autory iluminací, odlišnými grafickými předlohami i patrně přáními objednavatelů. V graduálech lze sledovat jak pozdně gotické prvky, tak renesanční či manýristické elementy. Dekorace ručně psaných zpěvníků tvoří na konci 15. a v průběhu 16. století specifickou oblast renesančního umění v zemích Koruny české, jehož hlavními objednavateli byla utrakvistická literátská bratrstva zpívající na kůrech městských kostelů.
Abstract:
Abstract The dissertation focuses on the decoration of 16th century choral manuscripts. The first part is devoted to the person of Jan Táborský of Klokotská Hora (1499–1572) who was a scribe and an owner of a scribe manufactory, and to the most significant illuminators of the the 16th century who contributed to the decoration of songbooks in the Lands of the Bohemian Crown. Attention is given not only to the illuminators to whom Jan Táborský of Klokotská Hora assigned the work and whose contribution can be inferred from the documents or stylistic analysis of their illuminations, but also to their contemporaries. Besides the frequently mentioned Fabián Puléř, we can assume that Jan Taborský also collaborated with Matouš Ornys of Lindperk, Matyáš Hutský of Křivoklát, Ambrož Ledecký and, presumably, others. In this context, one part of the thesis is focused on engravings by Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Bernard Salomon and on the domestic prints by George Melantrich the Elder, as these engravings, mostly woodcuts, served as patterns and inspiration for almost every Bohemian illuminator. Themes found in this type of manuscript are mostly based on Biblical stories, corresponding to the feasts of the liturgical year. In addition to these themes, the graduals contain many miniatures associated with various forms of self-presentation of the donors or of their confessions. An integral part of the decoration of the manuscripts is rich ornamental adornment which is described in the last chapter of the first section. The second part of the dissertation consists of a catalogue of musical manuscripts connected with Jan Taborský of Klokotská Hora. Given his long life, the graduals and hymn- books from his workshop show a different style of decoration due to the fact that various authors of illuminations contributed, used sundry graphic templates and, most likely, also worked according to the wishes of various customers. Generally, in the decoration of these books we can see both the Late-Gothic elements, as well as the Renaissance and Mannerist elements.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ema Součková 2.57 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Ema Součková 2.84 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ema Součková 246 kB
Download Abstract in english Mgr. Ema Součková 242 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Ema Součková 935 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 1.46 MB
Download Opponent's review PhDr. Pavel Brodský, CSc. 1.92 MB
Download Opponent's review PhDr. Jana Hana Hlaváčková 390 kB
Download Defence's report 529 kB