velikost textu

Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Graduály z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory
Název v angličtině:
Graduals from the Workshop of Jan Táborský of Klokotská Hora
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ema Součková
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Pavel Brodský, CSc.
PhDr. Jana Hana Hlaváčková
Konzultant:
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Id práce:
141390
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (XUU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Táborský z Klokotské Hory, Fabián Puléř, Matouš Ornys z Lindperka, Matyáš Hutský z Křivoklátu, Ambrož Ledecký, Albrecht Dürer, Bernard Salomon, Jiří Melantrich starší, graduál, kancionál, miniatura, iluminace
Klíčová slova v angličtině:
Jan Táborský of Klokotská Hora, Fabián Puléř, Matouš Ornys of Lindperk, Matyáš Hutský of Křivoklát, Ambrož Ledecký, Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Bernard Salomon, George Melantrich the Elder, gradual, hymn-book, miniature, illumination
Abstrakt:
Anotace: Disertační práce je zaměřena na výzdobu chorálních rukopisů 16. století. První část se věnuje osobnosti písaře Jana Táborského, jenž žil v letech 1499–1572, a nejvýraznějším iluminátorům, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Pozornost je směřována nejenom na často zmiňovaného Fabiána Puléře, ale také na Matouše Ornyse z Lindperka, Matyáše Hutského z Křivoklátu, Ambrože Ledeckého a další iluminátory. V této souvislosti nelze opominout grafické předlohy Martina Schongauera, Albrechta Dürera, Bernarda Salomona nebo domácí „melantrišské tisky“, podle kterých umělci tvořili. Náměty vyskytující se v tomto typu rukopisu jsou převážně biblické, korespondující se svátky liturgického roku. Kromě těchto motivů se však v graduálech setkáme v hojné míře i s různými formami prezentace donátorů či demonstrativním zobrazením konfese objednavatelů. Nedílnou součástí dekorací kodexů je též bohatá ornamentální složka, která v sobě zahrnuje jak groteskní motivy, tak rozviliny z druhově určitelných rostlin. Druhá část disertace se skládá z katalogu hudebních rukopisů, které můžeme z nějakého důvodu spojit s osobností písařského podnikatele Jana Táborského z Klokotské Hory. Vzhledem k dlouhému životu Jana Táborského vykazují jednotlivé exempláře odlišný styl výzdoby, což je způsobeno různými autory iluminací, odlišnými grafickými předlohami i patrně přáními objednavatelů. V graduálech lze sledovat jak pozdně gotické prvky, tak renesanční či manýristické elementy. Dekorace ručně psaných zpěvníků tvoří na konci 15. a v průběhu 16. století specifickou oblast renesančního umění v zemích Koruny české, jehož hlavními objednavateli byla utrakvistická literátská bratrstva zpívající na kůrech městských kostelů.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation focuses on the decoration of 16th century choral manuscripts. The first part is devoted to the person of Jan Táborský of Klokotská Hora (1499–1572) who was a scribe and an owner of a scribe manufactory, and to the most significant illuminators of the the 16th century who contributed to the decoration of songbooks in the Lands of the Bohemian Crown. Attention is given not only to the illuminators to whom Jan Táborský of Klokotská Hora assigned the work and whose contribution can be inferred from the documents or stylistic analysis of their illuminations, but also to their contemporaries. Besides the frequently mentioned Fabián Puléř, we can assume that Jan Taborský also collaborated with Matouš Ornys of Lindperk, Matyáš Hutský of Křivoklát, Ambrož Ledecký and, presumably, others. In this context, one part of the thesis is focused on engravings by Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Bernard Salomon and on the domestic prints by George Melantrich the Elder, as these engravings, mostly woodcuts, served as patterns and inspiration for almost every Bohemian illuminator. Themes found in this type of manuscript are mostly based on Biblical stories, corresponding to the feasts of the liturgical year. In addition to these themes, the graduals contain many miniatures associated with various forms of self-presentation of the donors or of their confessions. An integral part of the decoration of the manuscripts is rich ornamental adornment which is described in the last chapter of the first section. The second part of the dissertation consists of a catalogue of musical manuscripts connected with Jan Taborský of Klokotská Hora. Given his long life, the graduals and hymn- books from his workshop show a different style of decoration due to the fact that various authors of illuminations contributed, used sundry graphic templates and, most likely, also worked according to the wishes of various customers. Generally, in the decoration of these books we can see both the Late-Gothic elements, as well as the Renaissance and Mannerist elements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ema Součková 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ema Součková 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ema Součková 246 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ema Součková 242 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ema Součková 935 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Brodský, CSc. 1.92 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hana Hlaváčková 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 529 kB