velikost textu

Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybraní mlži z ordoviku pražské pánve
Název v angličtině:
Selected bivalves from the Ordovician of the Prague Basin
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Marika Polechová, Ph.D.
Id práce:
141154
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
8. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této disertační práce je revize vybraných ordovických mlž z pražské pánve. Ordovičtí mlži patili dlouhodob k opomíjené skupin paleozoických bezobratlých. Úvodní část disertační práce se skládá z pti kapitol, ve kterých jsou popsány hlavní charakteristiky mlž, dále jsou podrobn popsáni ordovičtí mlži s drazem na jejich systematiku, diverzifikaci, paleobiogeografii a paleoekologii. Tžištm práce je revize mlž ze šáreckého a kosovského souvrství pražské pánve. Zvláštní pozornost je vnována evolučn dležitým skupinám Protobranchia Pelseneer, 1889 a Actinodontida Dechaseaux, 1952. Všechny kapitoly jsou doplnny o nejnovjší poznatky, které byly publikovány v šesti článcích zamených zejména na systematiku, paleobiogeografii, paleoekologii, diverzifikaci a ranou evoluci vybraných ordovických mlž.
Abstract v angličtině:
Abstract The submitted PhD. thesis deals with selected Ordovician bivalves from the Prague Basin. They were neglected group for a long time in comparison with many other palaeozoic invertebrates. The first chapter is devoted to the major characteristics of bivalves, next chapters are focused on taxonomy, diversification, palaeobiogeography and palaeoecology of the Ordovician bivalves in general. The last chapter is focused on the bivalves from the Šárka and Kosov formations in the Prague Basin, which were completely revised during my PhD. studies. Special attention is given to the evolutionary important groups Protobranchia Pelseneer, 1889 and Actinodontida Dechaseaux, 1952. Up-to-date information, which was published in the six attached papers, are included in all chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Marika Polechová, Ph.D. 1.56 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Marika Polechová, Ph.D. 9.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Marika Polechová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Marika Polechová, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. 152 kB