velikost textu

Ornament v přírodě, vědě a umění. Analýza diskurzu připadové studie výuky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ornament v přírodě, vědě a umění. Analýza diskurzu připadové studie výuky
Název v angličtině:
Ornament in Nature, Science and Art. Discourse Analysis of an Education Case Study
Typ:
Disertační práce
Autor:
MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponenti:
MgA. Lukáš Machalický
RNDr. Ondřej Zindulka
Id práce:
141091
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bodyornament, ornament, současné umění, příroda, věda, fraktály, tělo, výzkum uměním, tvorba, participace studentů
Klíčová slova v angličtině:
Bodyornament, Ornament, Contemporary art, Nature, Science, Fractals, Human body, Art-based Research, Student participation
Abstrakt:
OrnamenT v přírOdě, vědě a umění Analýza diskurzu případové studie výuky Lucie Havlásek Tatarová Abstrakt Disertační práce Ornament v přírodě, vědě a umění se zabývá tématem ornamentu v současném umění, designu a architektuře. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány přírodě a vědě jako inspiračním zdrojům pro současné umění. Kapitola Tělo a ornament se zabývá ornamenty na lidském těle a vzory tvořenými z lidských těl. Autorská tvorba a tvorba studentů v rámci výuky jsou integrální částí hlavního textu práce. Zvláštní kapitola je věnována projektu Bodyornament. Jedná se o projekt umělecký, edukační a výzkumný. Hlavní část jeho realizace proběhla formou akce ve Veletržním paláci v Praze. Spolu se studenty jsme vytvářeli ornamenty tvořené z jejich těl, ty byly fotograficky zdokumentovány a staly se součástí konvolutu reflexivních bilancí spolu se studentskými výpověďmi. Analýzy těchto primárních dokumentů vedly k interpretačním závěrům. Výzkum používá kombinaci specifických forem kvalitativního výzkumu a výzkumu uměním a konkrétní model byl postaven na třístupňové reflexivní analýze podle Donalda Schöna. Interpretace výzkumných zjištění vedou k zamyšlení nad možnostmi zkvalitnění výuky ve studijním programu pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Výsledným artefaktem projektu je video Bodyornament, které tvoří nedílnou součást celé předložené práce.
Abstract v angličtině:
Ornament in nature, Science and art Discourse Analysis of an Education Case Study Lucie Havlásek tatarová Abstract The dissertation thesis, Ornament in Nature, Science and Art, deals with the theme of ornaments in contemporary art, design and architecture. Individual chapters are dedicated to exploring nature and science as sources of inspiration for contemporary art. The chapter, Body and Ornament, is about ornaments for the human bodies and patterns created from the form of human bodies. Art creations by the author and her students make up an integral part of the main text. An individual chapter is dedicated to the Bodyornament project. Bodyornament is a project involving artistic, educational and research elements. Its primary body of work took place as an art performance in the Veletržní palace in Prague. Through the active participation of the students, patterns and ornaments made from their bodies were created. The process was documented by means of photography. The photographs together with the students’ written reflections about the experience comprise the primary research documents. In this dissertation, these documents were analyzed and interpreted by using a combination of specific forms of qualitative research and art-based research. Our research model was based on three degree reflexive analysis according to Donald Schön. Through interpretation of the research results, thoughts of possible improvements to a program of study for primary school education are stimulated and considered. The artistic result of the project, the Bodyornament video, makes up an integral part of the dissertation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D. 7.73 MB
Stáhnout Příloha k práci MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D. 33.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Lukáš Machalický 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Zindulka 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB