velikost textu

Dynamika jihokarpatských nářečí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamika jihokarpatských nářečí
Název v angličtině:
The dynamics of Southern Carpathian dialects
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Vašíček
Školitel:
doc. Dr. phil. Markus Giger
Oponenti:
prof. Achim Rabus, Dr.
prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.
Id práce:
141081
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské filologie (XSLE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 7. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dialektologie, jihokarpatská nářečí, fonetika, morfologie, lexikologie
Klíčová slova v angličtině:
dialectology, Southern Carpathian dialects, phonetics, morphology, lexicology
Abstrakt:
Dynamika jihokarpatských nářečí – abstrakt Cílem práce je zachycení vývoje jihokarpatských nářečí ve dvou státních útvarech, na severovýchodě Slovenska a v Zakarpatské oblasti na Ukrajině, v posledních 70 letech. Materiálovým východiskem jsou nahrávky nářečních promluv a jejich transkripce, získané při vlastních terénních výzkumech, prováděných od r. 2011 v uvedené oblasti, zejména v obcích nacházejících se v těsné blízkosti slovensko-ukrajinské státní hranice. Těžištěm práce je popis dynamiky fonetického, morfologického a lexikálního systému nářečí dvou obcí, jedná se o Ubľu, jež byla vybrána s ohledem na dlouhou tradici nářečního výzkumu, a Malyj Bereznyj, nejbližší sousední obec na území Ukrajiny. Zde se až do II. světové války vyvíjela blízce příbuzná jihokarpatská nářečí ve shodných sociolingvistických podmínkách. Po II. světové válce však byla oddělena československo-sovětskou hranicí a dostala se do vlivu různých spisovných jazyků – na jedné straně slovenštiny, na druhé straně ukrajinštiny a ruštiny. Na základě srovnání současného materiálu s materiály starších dialektologických výzkumů můžeme sledovat nářeční divergenci způsobenou nivelizačními procesy orientovanými na různé spisovné jazyky. Údaje zjištěné v Ubľe a Malém Berezném ověřujeme na materiálu získaném při terénním výzkumu v dalších dvaceti obcích na území Slovenska a třech obcích na území Zakarpatské oblasti. Věnujeme se také současné jazykové situaci ve zkoumané oblasti a problematice přijetí kodifikovaného rusínského jazyka na Slovensku mluvčími jihokarpatských dialektů. V souvislosti s těmito otázkami se zmiňujeme i o vývoji a současném stavu národnostní identifikace mluvčích jihokarpatských nářečí na Slovensku a Ukrajině.
Abstract v angličtině:
The dynamics of Southern Carpathian dialects – abstract The aim of this work is to describe the development of Southern Carpathian dialects in two state entities, in northeastern Slovakia and the Transcarpathian region of Ukraine, in the last 70 years. Starting material are recordings of dialectal speech and their transcription obtained in own field research conducted since 2011 within the studied area, especially in villages located close to the Slovak-Ukrainian state border. The focus of this work is a description of the dynamics of the phonetic, morphological and lexical system of the dialects of two villages, Ublya, which was chosen due to the long tradition of dialect research, and Malyi Bereznyi, the nearest neighboring village on the territory of Ukraine. Here until World War II closely related Southern Carpathian dialects had been developing in the same sociolinguistic conditions. After World War II they were separated by the Czechoslovak- Soviet border and came under the influence of different standard languages – Slovak, on the one hand, and Ukrainian and Russian on the other hand. A comparison of older material with the results of our field research enables to observe a dialectal divergence caused by leveling processes oriented to different standard languages. Data obtained in Ublya and Malyi Bereznyi are verified on the material collected during field research in twenty other municipalities in Slovakia and three municipalities in the Transcarpathian region. The current linguistic situation in the studied area and the issue of the adoption of the codified Rusyn language in Slovakia by speakers of Southern Carpathian dialects are also discussed. In connection with these issues development and current state of the national identification of Southern Carpathian dialects’ speakers in Slovakia and Ukraine are also mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Vašíček 3.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Vašíček 818 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Vašíček 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Vašíček 173 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Vašíček 443 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. phil. Markus Giger 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Achim Rabus, Dr. 2.78 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB