velikost textu

Oddlužení jako jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení jako jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Název v angličtině:
Discharge as one of modes of insolvency solution
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Vošvrda
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
140868
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
insolvenční řízení oddlužení
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency proceedings Discharge
Abstrakt:
Práce pojednává o institutu oddlužení coby jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku podle insolvenčního zákona. Jejím cílem je analyzovat současnou právní úpravu a závěry soudní praxe. Rigorózní práce se skládá ze sedmi částí. První je obecnější a vymezuje podstatu a účel oddlužení. Druhá kapitola je zaměřena na zahraniční inspirační zdoje naší právní úpravy. Ve třech podkapitolách popisuje obdoby našeho oddlužení v USA, Německu a na Slovensku. Kapitola třetí je rozdělena do pěti podkapitol a poskytuje přehled podmínek oddlužení, tedy stav úpadku či hrozícího úpadku dlužníka, subjektivní přípustnost oddlužení (kde blíže pojednává o vývoji výkladu této otázky), jeho ekonomickou přípustnost, poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení. Kapitola čtyři je pak soustředěna na oddlužení z procesního hlediska. Nejprve se zabývá dlužnickým insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení. Druhá podkapitola se zaměřuje na meritorní rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení, třetí na procesní úkony navazující na rozhodnutí o povolení oddlužení a čtvrtá na samotnou realizaci oddlužení v závislosti na jeho zvolené formě a splnění oddlužení. Poslední podkapitola se věnuje podmínkám přiznání osvobození od dluhů a jeho účinkům. Pátá kapitola poukazuje na specifika společného oddlužení manželů, šestá pak na nebezpečí forum shoppingu fyzických osob v rámci EU. Závěry jsou učiněny v poslední kapitole. Celá práce ukazuje, že je třeba upřesnit řadu dílčích otázek a ujasnit jejich výklad. Jako celek se však institut oddlužení osvědčil a jde o funkční úpravu.
Abstract v angličtině:
The text deals with institute of discharge as one of modes of insolvency solution according to the Insolvency Act. The purpuse of the thesis is to analyse current regulation and conclusions of judicial practise. The thesis is composed of seven chapters. Chapter One is rather general and characterises the nature and purpose of discharge. Chapter Two focuses on foreign sources of inspiration for our legislation. Its three parts report on regulation similar to our discharge in the USA, Germany and Slovakia. Chapter Three is subdivided into five parts and provides information about discharge conditions, namely the state of insolvency or the imminent insolvency, a subjective admissibility of discharge (which further discusses the evolution of the interpretation of this issue), the requirement of minimum dividend to unsecured creditors, honest intent and responsible approach of the debtor towards fulfilment of obligations in the insolvency proceedings. Chapter Four concentrates on discharge from a procedural point of view. Firs it deals with a insolvency petition of the debtor and with a petition for the discharge permit. The second Part is focused on a decision on the merits of the petition for the discharge permit, the third Part on procedural steps following the decision by which discharge is permitted and the fourth Part on the actual realization of discharge depending on its chosen form and fulfillment of discharge. The last Part is addressed to grant of debt relief (discharge from residual debts in a narrow sense) and its effects. Part Five refers to specifics of joint petition of spouses for a discharge permit and Part Six to a danger of forum shopping of individuals in the EU. Conclusions are drawn in last chapter. The whole text shows that it is necessary to specify a series of sub-questions and clarify their interpretation. As a whole, however, the institute of discharge has proved its worth and functionality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Vošvrda 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Vošvrda 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Vošvrda 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB