velikost textu

Trestný čin podvodu se zaměřením na podvodné jednání při poskytování zdravotní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestný čin podvodu se zaměřením na podvodné jednání při poskytování zdravotní péče
Název v angličtině:
Criminal act of fraud with focus on fraud in the health care system
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. MUDr. Dušan Klos, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
140796
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá trestným činem podvodu v trestněprávní úpravě České republiky se zaměřením na podvodnou delikvenci v systému poskytování zdravotní péče. Trestný čin podvodu představuje jedno z nejčastějších delikventních jednání vůbec. Česká právní úprava zahrnuje formu podvodu všeobecnou a formu speciální, která vymezuje specificky definované subtypy podvodu. Podvodné jednání se nevyhýbá ani zdravotnickému systému; naopak jej spíše vyhledává. Příčin je mnoho. Jednak je to velké množství účastníků tohoto systému s mnoha složitými vazbami mezi nimi navzájem, které participují na zdravotnickém systému jako takovém. Dále je to poměrně nepřehledná a neprůhledná situace financování a toků financí v tomto oboru a konečně také značná suma financí, kterou je tento resort každoročně financován. Odhad ztrát financí způsobených těmito delikventními praktikami v těchto systémech se odhaduje na cca 3% vložené částky, tj. v podmínkách České republiky 3% z částky zhruba 290 miliard Kč. Tato suma je ohromující a zasluhuje si vysokou odbornou pozornost a vytvoření racionálního a akceschopného modelu boje proti podvodům v našem zdravotnickém systému s cílem tyto minimalizovat a naopak maximalizovat návrat těchto ztracených částech zpět do systému. Práce se zabývá jednak genezí trestněprávní úpravy podvodu v České republice, dále je jen přehledně uveden model zdravotnického systému České republiky a způsob jeho financování. Hlavní část práce je věnována jednotlivým modelům podvodného jednání ve zdravotnickém systému s přehledem kazuistik a judikatury soudů. Podstatná část je také věnována problematice kriminologické a procesněprávní. V sekci komparativní se práce věnuje rozboru trestněprávní ochrany proti podvodnému jednání v podmínkách Spojených států amerických, Spolkové republiky Německo a Slovenska. Závěrem jsou pak uvedeny návrhy k racionalizačním opatřením s cílem minimalizovat možnosti podvodu ve zdravotnickém systému České republiky a preventivním prvkům proti této formě delikvence. Klíčová slova: podvod, zdravotnický systém, prevence
Abstract v angličtině:
This rigorous thesis deals with the crime of fraud as regulated by the Czech criminal law with focus on fraudulent practices within the system of healthcare services provision. The crime of fraud represents generally one of the most frequent wrongful practices. The Czech legislation distinguishes between the general form of fraud and special form of fraud, within the framework of which specific subtypes of fraud are defined. Fraudulent practices not only occur in the healthcare system, but are also supported by the system. The reasons are numerous. The first reason is that there is a large number of participants in this system with multiple complex links between them, which are part of the healthcare system as such, the second reason is the rather unclear and non-transparent situation of financing and cash flows in this area, and finally, there is a considerable amount of money going into the healthcare sector annually. Financial losses within the system, which are caused by such wrongful practices, are estimated to amount to about 3% of the contributed amount, i.e. 3% of the CZK 290 billion flowing into the healthcare system of the Czech Republic. This sum is alarming and calls for increased attention from the professional public and for the creation of a rational and functional model for fighting the fraud in our healthcare system with the aim of eliminating the fraudulent practices and returning as much of such lost amounts as possible to the system. The thesis describes the genesis of substantive law regulation of fraud in the Czech Republic and outlines the model of the healthcare system in the Czech Republic and its financing. The main part of the paper deals with individual models of fraudulent practices within the healthcare system and provides an overview of related casuistry and case law. A significant part of the thesis looks at the issue from the point of view of criminology and criminal procedural law. The comparative part of the paper provides an analysis of protection against fraud under the rule of criminal law in the conditions of the United States of America, the Federal Republic of Germany and Slovakia. Finally, it contains rationalisation proposals aimed at minimising opportunities for fraud in the Czech healthcare system and preventive measures against this form of delinquent behaviour.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. MUDr. Dušan Klos, Ph.D. 3.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. MUDr. Dušan Klos, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. MUDr. Dušan Klos, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB