text size

Stanovení genetických markerů u ledvinných komplikací diabetes mellitus.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Stanovení genetických markerů u ledvinných komplikací diabetes mellitus.
Titile (in english):
Determination of genetic markers for kidney complications of diabetes mellitus.
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Marcela Vedralová
Thesis Id:
140647
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Genetics, Molecular Biology and Virology (NGEMOVI)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
17/10/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Do předkládané studie byly vybrány geny, jejichž proteinové produkty významně ovlivňují kalciofosfátový metabolizmus v ledvinách, a u nichž se předpokládá vliv na patogenezi jak samotného diabetu, tak ledvinného poškození. Receptor vitamínu D (VDR) patří do velké rodiny nukleárních receptorů a transkripčních faktorů. VDR je exprimován ve velkém množství buněk různých tkání a jeho aktivace ligandem 1, 25 – dihydroxyvitamínem D3, ovlivňuje expresi mnoha genů. V genu pro VDR byly pomocí restrikčních endonukleáz Bsm I, Fok I, Taq I a Apa I nalezeny polymorfizmy, u kterých byla prokázána asociace s některými chronickými onemocněními, jako je diabetes 1. a 2. typu nebo karcinom plic. Tyto studie umožnily identifikovat polymorfizmy délky restrikčních fragmentů pomocí restrikčních endonukleáz Bsm I, Fok I, Taq I a Apa I. Mezi nejvýznamnější regulátory kalciového a fosfátového metabolismu patří též parathyreoidní hormon. Alelový polymorfismus genu PTH zahrnuje alely B/b a D/d, které se rovněž mohou spolupodílet na patogenezi ledvinných komplikací. Cíle: Naším cílem bylo zjistit, zda se určité kombinace VDR a PTH genotypů nevyskytují s vyšší frekvencí mezi skupinou diabetiků s ledvinnými komplikacemi než u diabetiků bez ledvinných komplikací. U VDR byla rovněž provedena expresní analýza na úrovni mRNA. Byl sledován vliv kombinace jednonukleotidových polymorfizmů na expresi VDR na úrovni RNA. Metody: DNA byla izolována vysolovací metodou a pomocí PCR byly amplifikovány specifické fragmenty genů pro VDR a PTH. Amplifikovaný produkt byl poté štěpen restriktázou specifickou pro každou alelu. Pro gen VDR byly použity restriktázy: Bsm I, Apa I, Taq I a Fok I, pro parathyreoidní hormon restriktázy Bst BI a Dra II. Poté byl hodnocen polymorfizmus délky restrikčních fragmentů. Určení hladiny exprese VDR v plné krvi na úrovni mRNA bylo provedeno pomocí metody Real – Time PCR. Výsledky: Kombinace alel BBDD se zdá být predispozičním genotypem pro rozvoj diabetu 2. typu, ale nikoliv diabetické nefropatie. Genotyp bbDd má protektivní roli v rozvoji diabetu a jeho komplikací.
Abstract:
Abstract In this work we chose to study genes whose protein products significantly affect calcium- phosphate metabolism in kidneys and are hypothesized to be involved in the pathogenesis of diabetes as well as kidney damage. Vitamin D receptor (VDR) belongs to a large family of nuclear receptors and transcription factors. VDR is expressed in many cells in different tissues and activation of this receptor by its ligand 1,25 - dihydroxyvitamin D3 affects expression of many genes. Using restriction endonucleases Bsm I, Fok I, Taq I and Apa I, there were identified polymorphic sites in VDR gene that were found to be associated with certain chronic diseases, like type 1 and type 2 diabetes and lung carcinoma. Parathyreoid hormone is one of the most important regulators of calcium and phosphate metabolism. Allelic polymorphism of PTH gene involves B/b and D/d alleles that can participate in pathogenesis of kidney complications as well. Aims: We aimed to determine whether there is a difference in frequency of certain combinations of VDR and PTH genotypes between group of diabetic patients with kidney complications and diabetic patients without kidney complications. We also assessed influence of single-nucleotide polymorphisms at VDR gene mRNA expression. Methods: DNA was isolated by salt-extraction method and specific fragments of VDR and PTH genes were amplified using PCR. Amplified products were digested by allele-specific restrictases Bsm I, Apa I, Taq I, Fok I (VDR gene) and Bst BI and Dra II (PTH). The genotype of individual was determined on the basis of length of restriction fragments. Assesment of VDR RNA levels in full blood was performed using Real-Time PCR. Results: The BBDD genotype seems to be predisposing factor for developement of type 1 diabetes, but not for development of diabetic nephropathy. The bbDd genotype seems to have protective role in development of diabetes and its complications.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Marcela Vedralová 927 kB
Download Abstract in czech RNDr. Marcela Vedralová 73 kB
Download Abstract in english RNDr. Marcela Vedralová 8 kB
Download Defence's report 520 kB